Sykdom blant tamrein i Nordland

Reinhelsetjenesten og Veterinærinstituttet bidrar med oppklaring i forbindelse med at et stort antall tamrein har blitt syke og har dødd på Sør- og Nord-Herøy i Nordland fylke. Utbruddet undersøkes i tett samarbeid med Mattilsynet, Statsforvalteren i Nordland, politiet, eiere, samt lokale myndigheter m.fl.

Veterinærinstituttet har utført flere obduksjoner og tatt prøver av tamrein. Mattilsynet og andre har også samlet inn prøver fra dyr og miljø. Det er et stort antall prøver som er analysert ved Veterinærinstituttet eller som er sendt videre til laboratorier som Veterinærinstituttet samarbeider med, i inn og utland. Det er også hentet inn prøver fra andre dyr og rovfugler i området.

De analysene som er klare så langt tilsier at smittsom sykdom ikke er årsaken til disse sykdomstilfellene. Det samme gjelder kjente parasitter og bakterier, samt tungmetallnivåer som kan påvises i lever.

Veterinærinstituttet baserer seg ikke bare på egen kompetanse, men diskuterer disse tilfellene også i nasjonalt og internasjonalt nettverk i håp om å finne svar. Selv om en hittil ikke har funnet årsaken, er det til stor hjelp at en kan utelukke flere mulige årsaker når en skal vurdere tiltak for de gjenværende reinsdyrene og andre dyr i samme området.

I denne, som i andre oppklaringer av sykdomstilfeller med ukjent årsak, jobber Veterinærinstituttet systematisk og bredt – sammen med andre aktører - i håp om å kunne finne årsaken til sykdomstilfellene.

Det var reineierne som først oppdaget at noe var galt i flokken som var på vinterbeite på kysten på øyer utenfor Sandnessjøen. Flokken består av total ca. 400 dyr hvorav flere har klave med GPS. Reinen var generelt i god kondisjon i tiden før sykdomsutbruddet.

Reineierne oppdaget at mange dyr hadde diaré, var slappe og ustødige. I tillegg ble det etter hvert observert mange simler som hadde abortert og mange med livmorfremfall (uterusprolaps), noe som er svært uvanlig. Det ble også funnet døde dyr.

Reineierne varslet Reinhelsetjenesten og Statsforvalteren i Nordland 29.03.2022, og sistnevnte informerte beredskapsutvalget og Mattilsynet. Mattilsynet har meldt saken til politiet som har startet etterforskning av saken. Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet var i flokken 1-3. og 10-13. april.

Ved disse besøkene ble det observert både syke og døde dyr, samt flere simler som hadde tegn på nylig abort og et betydelig antall dyr med livmorframfall. Reinhelsetjenesten har gjennomført 15 fulle obduksjoner (hele kadaver, hvorav to abortfoster), og undersøkt tre utspiste kadaver. Det er tatt en rekke ulike prøver for histologi, bakteriologi, parasittologi, måling av fett i beinmarg og blodprøver, og det er sikret en stor mengde materiale for mulige fremtidige analyser.

Vurdering av situasjonen

Det pågår en alvorlig situasjon som har gitt akutte dødsfall og aborter samt syke og svekkede dyr. Avmagring pga. sult/dårlige beiter, vannmangel, traumer eller rovdyrskader er utelukket som mulig årsak.

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort hittil, er infeksjonssykdom eller smittsom sykdom vurdert som svært lite sannsynlig. Vår foreløpige konklusjon tyder på en forgiftningstilstand, enten som en engangseksponering som gir både akutt død og sykdom over tid, eller eventuelt gjentatt eksponering.

Det er hittil ikke funnet en årsak eller stilt en etiologisk diagnose, men det er tatt prøver for en lang rekke mulige analyser. Det er dermed ikke mulig å gi noe konkret råd om eventuell behandling. Det er foreløpig heller ikke mulig å vurdere det endelige utfallet i saken.

Situasjonen ansees som svært alvorlig for tamreinen.

Videre arbeid

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet fortsetter med ulike undersøkelser for å finne årsak til denne alvorlige situasjonen. Veterinærinstituttet bistår andre myndigheter og har bidratt med råd angående tiltak som kan utføres. Mattilsynet har nå bedt instituttet om en risikovurdering for andre dyrearter i området.

Det er fortsatt et stort antall ulike analyser som man venter svar på. Sammen med Mattilsynet og andre involverte aktører vil det forløpende vurderes hvilke skritt som blir de neste for å finne årsaken til disse sykdomstilfellene.

Oppretter sak etter uforklarlig reindød på Herøy i Nordland – Politiet.no

Les mer om Reinhelsetjenesten her.

Torill Mørk

Forsker/veterinær Tromsø
Mobilnr: +47 97773433
E-post: torill.mork@vetinst.no

Ingebjørg Helena Nymo

Seniorforsker
Mobilnr: 4791838421
E-post: ingebjorg.nymo@vetinst.no

Rebecca Davidson

Forsker/Veterinær Tromsø
Mobilnr: 98496700
E-post: Rebecca.Davidson@vetinst.no

Del artikkel