Rebecca Davidson

Forsker/Veterinær Tromsø, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Flått i flokk

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge utvalgte mikroorganismer (agens) som påvirkes av en eller flere klimatiske variabler hos tamrein og som kan gi opphav til det man betegner som «klimasensitive sykdommer». Det er valgt tamreinflokker fra ulike geografiske og klimatiske områder for å se på hvordan flåttbårne agens muligens varierer i forekomst eller viser endringer i hittil kjent utbredelse. I tillegg til at disse infeksjonene kan påvirke tamreinens helse, kan forekomsten avdekke mulig eksponeringsrisiko for mennesker i de samme områdene.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, Zoonoser

MoksiMark

Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Med et varmere klima kan vi forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. En eventuell behandling mot hjernemark må gjennomføres før parasitten har nådd hjerne og ryggmarg – altså før reinen viser symptomer. Per i dag finnes det ingen egnede preparater til behandling av rein. MoksiMark prosjektet skal undersøke om langtidsvirkende moksidektin kan være aktuelt.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserHusdyrhelse, Statistikk, Parasittologi