Ny rapport om lakseluspåvirkning på villaks

Veterinærinstituttet deltar i ekspertgruppa som vurderer lakseluspåvirkning på villfisk. Det er ekspertgruppas vurderinger som gir grunnlaget for Nærings- og Fiskeridepartementets (NFD) vurderinger i “trafikklyssystemet” for regulering av produksjon av oppdrettslaks.

2018 er et mellomår hvor det kun gis en statusoppdatering. Det skal gjøres en ny og mer omfattende vurdering høsten 2019.

2018-rapporten viser at produksjonsområde 3, Karmøy – Sotra, er fremdeles i kategorien med høyest risiko for dødelighet på villaks forårsaket av lakselus. Fire områder ligger i den mellomste kategorien, mens de siste 8 produksjonsområdene ligger i kategorien med lavest risiko.

På oppdrag fra NFD har Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning etablert en styringsgruppe som støtter seg på en ekspertgruppe som har utarbeidet en rapport med anbefalinger. Ekspertgruppen er samstemt i konklusjoner og vurderinger av usikkerhet for de ulike produksjonsområdene. Her kan du lese mer om statusrapport fra styringsgruppen og laste ned rapporten.

Veterinærinstituttets beregningsmodell

Veterinærinstituttet beregner hver uke hvor stort smittepresset fra lakselus er langs hele kysten basert på innrapporterte lusetellinger fra oppdrettsanleggene. Tellingene benyttes til å beregne reproduksjon av lus på alle oppdrettsanlegg. For å finne smittepresset et gitt sted langs kysten, justeres smitteintensiteten i forhold til avstand til anleggene. Tester av påslag på fisk satt i forsøksbur langs kysten tyder på at Veterinærinstituttet har utviklet en faglig solid beregningsmodell for smittepress langs hele kysten.

– Veterinærinstituttets modell baserer seg hovedsakelig på beregninger av smittepress med opphav i oppdrett og observerte sammenhenger mellom smittepress og påslag av lus på fisk. Vi ser at modellen egner seg godt for å sammenligne smittepress over tid og mellom produksjonsområdene. Tallfestingen av dødeligheten som lakselus påfører villaks, er mer usikker, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.

Ekspertgruppens arbeid skal bygge på dokumenterte data og resultater fra relevante forsknings-, overvåknings- og utviklingsprosjekter. Det skal spesielt redegjøres for usikkerheter i vurderinger, og dette er angitt for hver enkelt måleparameter.

Aktuelle lenker

Del artikkel