Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Drammensregionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med fremtidig behandling mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen, er det gjort et nytt funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten. Dette i Ebbestadelva, med vassdragskode 012.2Z, rett utenfor Svelvikstrømmen i Drammensfjorden i Buskerud fylke.

Ebbestadelva (tidligere omtalt som Knemsbekken i denne nyhetssaken), med vassdragskode 012.2Z, er et mindre vassdrag innenfor det fremtidige behandlingsområdet i Drammensregionen og er ett av flere vassdrag som undersøkes nøye forut for behandlingen, for å sikre at alle infiserte vassdrag blir behandlet. Utredningsprogrammet har som formål å avdekke hvilke større og mindre bekker i en bekjempelsesregion som kan ha sporadisk forekomst av laks. Selv om disse bekkene ikke har en regelmessig gyting av laks, er det enkelte år en laksebestand som kan være vert for G. salaris. Alle disse bekkene skal også kartlegges, overvåkes og bekjempes.

Kart som viser plassering av Ebbestadelva (vassdragskode 012.2Z) i Drammensregionen, Viken.
Kart som viser plassering av Ebbestadelva (vassdragskode 012.2Z) i Drammensregionen, Buskerud.

Det er første gang det påvises G. salaris i Ebbestadelva, som gjør det til den femte infiserte elven i området. Ebbestadelva er vassdrag nummer 53 i Norge som får påvist infeksjon med G. salaris. I alt 42 vassdrag er friskmeldt etter behandling og ett vassdrag er under friskmelding. Inkludert Ebbestadelva er det i dag 10 vassdrag med kjent forekomst av G. salaris i Norge.

Behandling

- Oppstart av bekjempelsen i Drammensregionen avhenger blant annet av at gyrobekjempelsen i Drivaregionen er avsluttet, men forundersøkelser og forberedelser er allerede godt i gang i Drammensregionen, sier Helge Bardal, prosjektleder for gyrobekjempelsen ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttets rolle

Overvåking av parasitten Gyrodactylus salaris i norske elver har pågått siden slutten av 70-tallet.

Gyrodactylose, som forårsakes av G. salaris, er en meldepliktig F-sykdom etter gjeldende EU-regelverk og er listet blant “Other significant disease” hos Verdens dyrehelseorganisasjon, WOAH.

Veterinærinstituttet leder bevarings- og reetableringsarbeidet i regionene hvor det er eller har vært forekomst av G. salaris, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av G. salaris og andre fremmed ferskvannsfisk, samt internasjonalt referansesenter for G. salaris-infeksjon. 

Les mer om Gyrodactylus salaris på våre hjemmesider

 

 

Del artikkel