Ingen funn av fotråte i 2020

Det er et mål å utrydde den smittsomme dyresykdommen ondarta fotråte fra Norge. 2020 ble første året siden bekjempelsen startet i 2008 hvor det ikke er påvist smitte. Dette er et resultat av et svært godt samarbeid mellom myndigheter, næringen og forvaltningen. -Et prosjekt til etterfølgelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Dette har vært en langsiktig innsats mot en sykdom som ville gitt mye lidelse hos sauer om sykdommen ikke ble bekjempet. Fotråte fører til halte dyr, redusert dyrevelferd og nedsatt produksjon. Da det første tilfellet ble påvist i 2008. tok næringen et stort ansvar for bekjempelsen og Animalia ledet samarbeidsprosjektet «Friske føtter».

I 2015 overtok Mattilsynet koordineringen av bekjempelsen, i tett samarbeid med Animalia og Veterinærinstituttet. Det tette samarbeidet mellom næringen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet er suksessoppskriften for bekjempelse av smittsomme dyresykdommer i Norge, på det området er vi unike i verdenssammenheng.

Resultatet fra overvåkingen av sauebesetninger for fotråte i 2020 viser gledelig nok ingen tilfeller av sykdommen.

-Jeg er veldig glad for at vi ikke har hatt et eneste tilfelle av sykdommen gjennom hele 2020. Dette viser at det nytter å bekjempe sykdommer i landbruket, her er det mange som har gjort en kjempeinnsats. Fotråte er slett ingen hyggelig sykdom, her har smittebekjempelsen bidratt til god dyrevelferd og god dyrehelse for tusener av dyr, sier Bollestad. Friske dyr i landbruket betyr også mindre bruk av antibiotika og generelt mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Viktig med fortsatt innsats

-Jeg deler gleden av de gode resultatene, men det er samtidig viktig å minne om at vi ikke kan senke skuldrene helt. Vi har fremdeles restriksjoner på flytting av dyr i området som har hatt tilfeller tidligere, og minner om at alle må huske på fotbading av sauer, før flytting mellom besetninger, for å hindre mulig smitte. Flytting av dyr mellom besetninger er den viktigste årsaken til spredning av smittsomme sykdommer. Som mange andre smittsomme sykdommer hos sau kan denne sykdommen ligge uoppdaget i lengre perioder, og tilsynelatende friske dyr kan spre smitte. Det er likevel svært positivt at vi ikke har funnet noen tilfeller i fjor eller så langt i år. Det gode samarbeidet med næringen bærer frukter, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Fortsetter overvåkingen

Veterinærinstituttet overvåker forekomsten av fotråte hos sau på oppdrag fra Mattilsynet, og gir råd til både Mattilsynet og næringen.

Veterinærinstituttet har som del av utbruddsoppklaring, kartlegging og sykdomsovervåking analysert over 20 000 prøver.  

-Året 2020 er første gang vi ikke finner noen tilfeller av fotråte siden før utbruddet i 2008. Formålet med overvåkingsprogrammet er å dokumentere status for fotråte hos sau og å kunne avdekke og bekjempe sykdommen. Det har blitt avdekket smitte i 16 besetninger ved slakteriovervåking i løpet av de foregående årene. Dette viser tydelig at overvåkingen fungerer, sier Annette Kampen, dyreartsansvarlig for småfe i Veterinærinstituttet.

Næringen viktig

-Sykdomsbekjempelse er langsiktig arbeid som krever utholdenhet både når det gjelder overvåking og forebyggende tiltak, sier fagsjef og tidligere prosjektleder for Friske føtter, Synnøve Vatn i Animalia. Siden 2008 har lokale klauvinspektører ansatt i Animalia undersøkt over 400 000 sauer ute i besetninger og 900 000 sauer på slakteri.

Gode smitteforebyggende tiltak er som alltid svært viktig, i tillegg til overvåking på slakteri og å sjekke ut mistenkelige tilfeller i felt. Årvåkne bønder og veterinærer som varsler ved mistenkelige symptomer har en viktig rolle og er førstelinjeforsvaret ved de fleste smittsomme dyresykdommer.

→ Les også Ingen funn av fotråte hos sau hos Mattilsynet.
→ Les også Ingen funn av fotråte i fjor hos Animalia.

→ Her finner du informasjon om fotråte hos sau.

→ Her kan du lese årsrapporten for 2020 i overvåkingsprogrammet for fotråte hos sau.

Del artikkel