MultifacGillhealth - Gill disease in Atlantic salmon – studies of multiple factors in challenge models

God gjellehelse er en nøkkelfaktor for fiskens vekst og velferd. Gjellesykdom bidrar med en betydelig del av sykdomsrelaterte tap i matfiskoppdrett av laks i Norge.

En bedre forståelse av årsaksforhold og sykdomsutvikling er nødvendig for å kunne forebygge og behandle sykdommer. Målet med prosjektet er å studere betydningen av og samspillet mellom ulike faktorer assosiert med gjellesykdom.

Fiskegjeller er et organ med flere funksjoner som respirasjon, osmoregulering, syre-base balanse og nitrogenutskillelse. En rekke infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer er knyttet til gjellesykdommer.

Målet med prosjektet er å studere betydningen av og samspillet mellom ulike faktorer assosiert med gjellesykdom. Dette blir gjort ved hjelp av eksperimentelle studier med levende fisk.

Standardiserte smittemodeller vil bli utviklet med virus, bakterier og parasitter som man antar påfører gjellene skade. Potensielt skadelige planktoniske organismer og på-vekstorganismer (hydroider) vil også inngå i modellen.

Mikroorganismer involvert i studiene inkluderer amøben Paramoeba perurans, bakterien Branchiomonas cysticola og laksens gjelle-poxvirus. Etablering av dyrkingsmetoder for disse organismene i vitro vil bli vektlagt. Det blir også gjennomført mer detaljert genetisk karakterisering av disse. Effektene av eksponeringen blir undersøkt i studier med flere agens i kombinasjon. Parametere som skal måles inkluderer respiratoriske og kardiovaskulære reaksjoner, effekter på blodkjemi, syre-base-balanse og elektrolyttnivåer. Graden av sykdomsforandringer i gjellevevet vil bli evaluert basert et histopatologisk scoringssystem som Veterinærinstituttet har utviklet. Det blir også gjennomført undersøkelser for å påvise de aktuelle sykdomsframkallende organismene i gjellene.

Framdriftsrapport
Les framdriftsrapport fra prosjektet i prosjektbanken hos forskningsrådet.

Publikasjoner fra prosjektet

Prosjektleder fra Veterinærinstituttet
Anne-Gerd Gjevre

Samarbeidspartnere
Professor Mark Powell, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Dr. Nina Blöcher, SINFEF
Dr. Matthew Cook, University of Tasmania

Forskninginformasjon

Start
2014-04-01
Slutt
2017-03-31
Prosjektnummer
233858
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, Virologi