Lever - pilot i Rogaland

Lever med anmerkninger og makroskopiske forandringer fra storfe som slaktes i Rogaland skal undersøkes ved Veterinærinstituttet i Sandnes. Målet med prosjektet er å kartlegge ulike leverforandringer hos storfe, i tillegg til leverbyll og leverikter. Dette vil gi økt kunnskap og bevissthet om leversykdommer hos storfe som kan bidra inn forebyggende helsearbeid.

Storfe som skal inn i matkjeden må godkjennes ved både ante- og post-morten inspeksjoner og informasjonen som samles inn i denne forbindelsen er verdifull med tanke på velferd og helse i norsk storfeproduksjon. Utvidet sykdomsregistrering (USR)- systemet registrerer patofysiologiske forandringer på slakteskrotten som ikke nødvendigvis medfører at hele skrotten blir kassert. USR systemet er et viktig verktøy i forebyggende helse- og velferdsarbeid, og kan nyttes i prevalensstudier. Disse registreringene er forankret i regelverket og gir dermed et godt bilde av helse- og velferdsstatusen hos storfe på nasjonalt og besetningsnivå. De kan også gi nyttig og verdifull kunnskap om spesifikke hendelser og endringer i velferd- og helsestatusen i storfepopulasjonen. 

Svakheten i USR-systemet er bruk av koder som indikerer kun patofysiologiske forandringer, men ikke er agens- eller sykdomsspesifikke. 

Fra 2019 er det kun to USR-koder som benyttes for leverforandringer, leverbyller – 120 og stor leverikte – 180, og det registreres kun forandringer over en viss størrelse. Dette betyr at det er en del leverforandringer som ikke registreres.

Det er høy andel av lever fra storfe i Rogaland som får anmerkninger sammenlignet med resten av lander. Dette indikerer at det er behov for å se nærmere på de bakenforliggende årsakene til leveranmerkninger. Subkliniske leversykdommer kan påvirke generell helsestatus og velferd og gi nedsatt produktivitet.

Resultatene kan bidra til større forståelse og kunnskap som kan brukes inn mot forebyggende helsearbeid i storfebesetninger.

Samarbeidspartnere

  • Mattilsynet lokalt

Prosjektleder

Siv Meling

Forskninginformasjon

Start
2023-12-01
Slutt
2024-06-01
Prosjektnummer
21221
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Patologi