Spørsmål og svar: Newcastlesyke (Newcastle Disease)

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom som kan ramme tamme og ville fugler. Kliniske tegn kan variere, og dødeligheten kan være opp til 100 prosent. I september 2022 påviste Veterinærinstituttet Newcastlesyke (Newcastle Disease) hos verpehøns i en besetning i Rogaland, og i august 2022 ble viruset påvist blant duer i Oslo. Hva vet vi om sykdommen?

 • Hva er Newcastlesyke, eller Newcastle Disease?

  Newcastlesyke/Newcastlesjuke, eller Newcastle disease (ND), er en svært alvorlig fjørfesykdom som skyldes infeksjon med et såkalt aviært paramyxovirus.

  Newcastlesyke er en Liste 1-sykdom, noe som innebærer at mistanke om smittede dyr umiddelbart skal meldes til Mattilsynet.

 • Kan Newcastlesyke smitte alle fuglearter?

  Aviært paramyxovirus serotype 1 (APMV-1) er påvist hos flere enn 200 ulike fuglearter, men alvorlighetsgraden av sykdom varierer både med virusvarianten og hvilken fugleart den rammer. Det finns både lite patogene (sykdomsfremkallende) og svært patogene arter av viruset.

 • Hvordan smitter viruset?

  Smittede dyr kan skille ut store mengder virus i avføring og via luftveiene. Dyr, personer og gjenstander som er i kontakt med smittede dyr kan derfor spre viruset videre.

  I noen tilfeller har viruset også blitt spredd over korte avstander via luft. Viltlevende fugler kan være smittebærere.

 • Er dette den samme sykdommen som rammet duer i Oslo i august 2022?

  Både duene i Oslo og fjørfeflokken i Rogaland har fått påvist Newcastlesyke, men gjennom såkalt karakterisering av viruset med genetisk sekvensering har Veterinærinstituttet slått fast at det ikke er identiske virus påvist i de to tilfellene.

 • Kan Newcastlesyke smitte til mennesker?

  Ja, viruset kan smitte til mennesker. Det er likevel svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker når man håndterer syke, skadde eller døde fugler. Man bør også vaske hendene godt med såpe og vann etter at man har håndtert fugler.

  Viruset gir milde symptomer hos mennesker, som øyebetennelse (konjunktivitt) eller milde influensalignende symptomer. Dette skjer av og til hos laboratorie- eller gårdsarbeidere som håndterer syke fugler uten å bruke vernebriller.

  Viruset smitter ikke mellom mennesker.

 • Kan Newcastlesyke smitte til andre dyr?

  Det er ikke kjent at aviært paramyxovirus type 1 kan gi sykdom hos andre dyr enn fugler.

 • Hva er de kliniske tegnene til Newcastlesyke?

  De kliniske tegnene til sykdommen kan variere betydelig, alt etter hvilke organer som er angrepet. Typiske tegn kan være dårlig matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær.

  Dersom nervesystemet er angrepet, vil man kunne se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Nevrologiske tegn er observert hos duer med Newcastlesyke i Oslo. Kraftig grønngul diaré observeres når mage/tarm er angrepet.

  Syke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. Dødeligheten kan være opp til 100 prosent.

 • Kan man vaksinere fugler mot Newcastlesyke?

  Ja, det finnes vaksiner mot sykdommen, men Norge, så vel som Sverige og Finland, har valgt å ikke vaksinere fjørfe mot Newcastlesyke.

 • Hvilke tiltak gjøres mot sykdommen?

  Les mer på Mattilsynets sider:

  Newcastle disease | Mattilsynet

 • Hvilken erstatning kan jeg søke om mine dyr rammes av sykdommen?

Les mer om Newcastlesyke (ND), sykdomstegn, diagnostikk og forekomst her →

Relaterte saker

Statusrapport

Newcastlesyke i Norge: Statusrapport og anbefalinger per 18.10.2022