Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)

Sykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig virussykdom hos laksefisk som ikke er påvist i Norge.

IHN er en Liste 2 sykdom, og forekomst av eller mistanke om IHN skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

Sykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) forårsakes av et Rhabdovirus - Infeksiøs hematopoetisk nekrose virus (IHNV). 

Mottakelige arter er regnbueørret, stillehavslaks samt atlantisk laks. Sykdommen kan også induseres eksperimentelt hos andre arter som for eksempel gjedde. Yngel er generelt mer mottakelige for sykdommen enn eldre fisk. 

IHN har tradisjonelt gitt størst problemer i intensivt oppdrett av regnbueørret. Yngelen rammes hardest, men fisk opp til 500 g har også vært rammet. Sykdomsutbruddene opptrer oftest ved ”lav” temperatur (8-15°C). 

Sykdomstegn og diagnostikk

De viktigste kliniske tegn har vært knyttet til problemer med osmoregulering og blodsirkulasjon, noe som gir seg uttrykk i utstående øyne og væske i bukhule.

Ved obduksjon finner en småblødninger i organene og svulne nyrer. Histologisk er det utbredt celledød i hematopoetisk (bloddannende) vev, og det er disse karakteristiske endringene som har gitt sykdommen navn. 

Diagnostikk
Prøvene undersøkes makroskopisk og med histopatologiske undersøkelser for å se etter forandringer karakteristiske for IHN. I tillegg gjøres viruspåvisning ved immunhistokjemisk undersøkelse, dyrking og/eller molekylærbiologisk metode som RT-PCR i ulike vevsprøver. 

Forekomst

IHN har aldri vært påvist i Norge. 

IHN var opprinnelig et amerikansk problem med utbredelse på vestkysten av USA og Canada. I de senere år er sykdommen påvist i land som har importert avlsmateriale av laksefisk derfra, blant annet i Japan, Chile, Italia, Frankrike, Tyskland og Belgia. 

Overvåking

Norge har siden 1994 hatt fristatus for IHN. Et overvåkingsprogram startet i 2004.

Overvåkingsprogrammet er i dag risikobasert og omfatter aktive lokaliteter med laks og regnbueørret. Dette innebærer at aktuelle prøver innsendt til Veterinærinstituttet med mistanke om listeført sykdom eller for generell sykdomsoppklaring blir undersøkt for VHSV og IHNV. 

Gå til overvåkningsprogram

Tiltak

IHN er en Liste 2 sykdom.