Rapport viser god dyrehelse i Norge  

Veterinærinstituttets Dyrehelserapport som oppsummerer året 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus. I 2021 ble for første gang den mest alvorlige formen for fugleinfluensa påvist hos fjørfe i Norge. God håndtering avverget et omfattende utbrudd.

Les rapporten

–Daglig arbeid med smittevern er avgjørende for å beholde Norges gode dyrehelse, sier avdelingsdirektør Merete Hofshagen ved Veterinærinstituttet.

Onsdag 27. april overleverte Veterinærinstituttet Dyrehelserapporten 2021 til Mattilsynet. De årlige rapportene gir en samlet status for smittsomme sykdommer og velferd hos produksjonsdyr, kjæledyr, hest, kamelider og vilt. Rapporten viser at det påvises få tilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer og at den generelle helsetilstanden hos norske dyr er god.

-Det er grunn til å glede seg over den generelle situasjonen. Norge er fortsatt blant landene i verden hvor det er lite alvorlige smittsomme sykdommer, men faktorer som globalisering og klimaendringer gjør oss sårbare. Påvisningen av høypatogen fugleinfluensa viser at vi er utsatt for innførsel av smitte utenfra. I dette tilfellet ble saken håndtert godt av alle involverte og bare to gårder fikk smitten inn i sine besetninger, sier administrerende direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet.

Dette er tredje gang Veterinærinstituttet utgir Dyrehelserapporten. Data som presenteres er fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2021.

For første gang ble det i forbindelse med rapporten gjennomført en spørreundersøkelse om smittevern. Det kom inn svar fra over 200 veterinærer, inspektører, rådgivere, dyrebilsjåfører og hovslagere om deres erfaringer med smittevern i besetninger med produksjonsdyr og hest. Svarene viser at det er best smittevern på plass i fjørfe- og svinebesetninger og i stor grad i storfebesetninger, mens det er mer varierende i småfebesetninger. I hestehold oppleves smittebeskyttelse å være fraværende.

– Det daglige smittevernsarbeidet alle husdyrprodusenter gjør er svært viktig for å opprettholde den lave forekomsten av smittsomme sykdommer, sier Hofshagen.

For de fleste dyrearter gir rapporten en generell statusbeskrivelsen fulgt av en mer detaljert beskrivelse av en utvalgt sykdom som forekommer i Norge allerede. I tillegg er en sykdom som potensielt kan utgjør en trussel for dyreartens helse i Norge beskrevet.

Noen funn i Dyrehelserapporten 2021

Det ble for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i to hønsebesetninger i Rogaland. Videre spredning ble begrenset gjennom god håndtering fra involverte parter.

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014. Det ble ikke påvist MRSA-bakterier i noen svinebesetninger i 2021. Dette er andre år på rad uten funn av MRSA i prøver fra norske svinebesetninger.

Porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) ble påvist i norsk svinebesetning første gang 2018 og har økt jevnt til 206 tilfeller i 2021. Viruset gir i svært liten grad sykdom hos svin. Basert på erfaringer fra andre land forventes det at viruset også vil etableres i større deler av den norske svinepopulasjonen. Dette viser at et veldig smittsom virus kan spre seg mellom besetninger selv om vi har et relativt godt smittevern på svin i Norge.

Ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum ble påvist i syv nye storfebesetninger, mot 15 i 2019 og 18 i 2020. Målrettet arbeid fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og næringen har ført til færre tilfeller av denne sykdommen, men det er fortsatt nødvendig å arbeide videre med kunnskapsgenerering, målrettet forebygging og bekjempelse av ringorm hos storfe.  

Veterinærinstituttet mottok i 2021 prøvemateriale fra 55 storfebesetninger hvor det var mistanke om A- eller B-sykdom. Dette er en nedgang fra 2020 hvor det ble mottatt materiale fra 82 besetninger. Prøvematerialet som ble sendt inn med mistanke om A-sykdom hos storfe i 2021 besto av prøver med mistanke om miltbrann, saueskabbmidd og brucellose. Alle prøvene var negative.  

I 2021 var det ingen tilfeller av sykdommen mædi hos sau i Norge. Det ble påvist mædi i ni besetninger i 2019 - 2020 i utbruddet i Trøndelag.  Det ble ikke påvist ondartet fotråte hos sau i Norge i 2021.

SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19 ble i 2021 påvist hos hjort i USA. Funnene gir grunn til bekymring, siden viruset kan sirkulere i hjorteviltpopulasjonene og smitte tilbake til mennesker. I 2021 ble det samlet prøver fra felte hjortevilt og vilt i Norge. Alle var negative for SARS-CoV-2.

Les hele Dyrehelserapporten 2021

Se opptak fra hele lanseringen i Sandnes her:

Torill Moseng

Administrerende direktør
Mobilnr: +47 93093064
E-post: Torill.Moseng@vetinst.no

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Arvid Reiersen

Seniorrådgiver
Mobilnr: 4790100089
E-post: Arvid.Reiersen@vetinst.no

Del artikkel