Økt forståelse av smittepressmodeller i bekjempelsen av lakselus

Veterinærinstituttet har sammenlignet smittepressmodeller og laget en prediksjonsmodell som har som mål å forutsi lusetall på merdnivå i Rogaland. Prosjektet peker på utfordringer med presisjon i data på merdnivå og peker ut retninger for videre utvikling av lusemodeller.

-Et av hovedmålene i prosjektet «Lakselusprosjekt Rogaland 2017-2018 - Enhetlig proaktiv lakselus strategi Rogaland» var å bidra til forebygging av påslag av lakselus. Dette skulle skje gjennom å øke kunnskapen om hvordan lakselus sprer seg i vannmassene, og hvilke faktorer som påvirker påslag av lus på oppdrettslokaliteter. Målet var videre å bruke kunnskapen til å iverksette forebyggende tiltak mot lakselus, og dermed begrense behovet for medikamentelle behandlinger og ikke-medikamentelle metoder som kan stresse fisken. Veterinærinstituttets oppgaver i prosjektet som var på oppdrag fra FHF var å sammenligne en avstandsbasert (statisk) og en hydrodynamisk smittepressmodell, samt å utvikle en lusekalkulator som kan forutsi antall lus pr fisk en, to eller tre uker fram i tid, forteller forsker Lars Qviller som ledet prosjektet.

Statiske og hydrodynamiske smittepress har ulike prediksjoner (korrelasjonen mellom de to smittepressene er 0,19), men helhetsbildet indikerer at det generelt er liten forskjell i forklaringskraft i de to tilnærmingene. Sammenligninger på lokalitetsnivå viser at de to modellene presterer ulikt for ulike lokaliteter.

Dette inntrykket forsterkes av at den avstandsbaserte modellen gir best prediksjonsevne i sammenligningen på lokalitetsnivå som inkluderer 57 lokaliteter, mens den hydrodynamiske modellen gir best prediksjoner på merdnivå i lakseluskalkulatoren som inkluderer 20 lokaliteter. Sammenligningene viser videre at effekten av beregnet smittepress blir høyere nærme land, som kan tyde på at det er de smittsomme luselarvene som har en tendens til å samle seg i nært land.

-De beste lusekalkulatormodellene vi utviklet i prosjektet ga til dels svært usikre resultater, og det er lite trolig at de kan brukes som verktøy i en proaktiv lakselushåndtering. Arbeidet med lakseluskalkulatoren har likevel gitt innsikt i hvilke faktorer som påvirker utviklingen av lakselus. Målsetningen om å lage et verktøy som kan forutsi fremtidige lusetellinger kan ha vært for ambisiøs, og i fremtidig utvikling av slike verktøy bør man vurdere andre tilnærminger. En mulig ny tilnærming er å estimere sannsynlighet for at neste lusetelling overskrider et gitt nivå, sier Qviller.

Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel