Norge har fortsatt fristatus for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe

Det ble ikke gjort funn av antistoffer mot alvorlig influensavirus hos fjørfe i Norge i 2021 og 2022.

I 2021 og 2022 ble det konstatert utbrudd av alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa i til sammen fire norske fjørfebesetninger. Det ble iverksatt omfattende sykdomsbekjempelse og sanering i de aktuelle dyreholdene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet har i godt samarbeid med næringen lyktes med å bekjempe utbruddene. Sykdomsfri status for alvorlig fugleinfluensa baserer seg på resultater fra overvåkningsprogrammet, som Veterinærinstituttet drifter på oppdrag fra Mattilsynet Enkeltutbrudd av sykdommen påvirker ikke fristatusen dersom de bekjempes raskt og effektivt. Norge beholder derfor sin fristatus for alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa hos fjørfe.

Fristatus for alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa gis på bakgrunn av EØS-regelverket eller standardene til Verdens Dyrehelseorganisasjon (WOAH). Tap av fristatus for alvorlig fugleinfluensa medfører handelsrestriksjoner ved eksport av fjørfe og produkter fra fjørfe.

Alvorlig fugleinfluensa er en liste 1-sykdom i Norge. Dette betyr at sykdommen er svært alvorlig med høy dødelighet for fjørfe. Ved utbrudd av sykdommen hos fjørfe vil Mattilsynet sette i gang en omfattende, rask og effektiv bekjempelse for å hindre smittespredning. Alvorlig fugleinfluensa forekommer hos ville fugler, også i Norge. Godt smittevern er det viktigste tiltaket for å beskytte fjørfe og andre tamme fugler mot alvorlig fugleinfluensa.

I forbindelse med overvåkningsprogrammet for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe tok Mattilsynet blodprøver fra flere enn 2000 fugler i over 200 fjørfeflokker i både 2021 og 2022. Veterinærinstituttet utførte analysene av disse prøvene på oppdrag for Mattilsynet. Det ble ikke funnet antistoffer mot influensa A-virus av subtypene H5 eller H7 i noen av prøvene. Infeksjon med alvorlig fugleinfluensavirus av disse subtypene hos fjørfe er klassifisert som alvorlig fugleinfluensa, som medfører at tilfeller av dette er meldepliktige nasjonalt og internasjonalt. Målet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at den norske fjørfepopulasjonen er fri for alvorlig fugleinfluensa.

Les mer om overvåkning av alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe i årsrapportene for 2021 og 2022.

Del artikkel