Lave funn av muggsoppgifter i fôr, korn og mel

Denne saken er eldre enn to år

Det var generelt lave nivåer av muggsoppgifter (mykotoksiner) i korn som ble brukt til mat og fôr i Norge i 2017.

I enkeltprøver ble det imidlertid funnet konsentrasjoner av muggsoppgifter som det er grunn til å følge opp, enten fordi de overstiger grenseverdier i regelverket, eller som grunnlag for vurdering av nye grenseverdier.

Dette fremkommer i et årlig overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført.

Muggsoppgifter er giftstoffer som lages av mikroskopiske sopparter, og som kan forekomme i fôr og mat. Ved for høye konsentrasjoner, kan muggsoppgifter forårsake akutt forgiftning eller langvarige negative helseeffekter hos mennesker og dyr.

Næringsmidlene som oftest kan inneholde muggsoppgifter er korn og kornprodukter, nøtter, ris, mais, malt, fruktsaft (spesielt eplesaft), melk og ost.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert prøver av norskprodusert korn til næringsmidler og fôr, samt importert korn til fôr i 2017. Det ble undersøkt i alt 99 prøver av korn og mel til mat og 102 prøver av korn til fôr. I tillegg er 95 prøver av ferdig fôr til gris, drøvtyggere og hund undersøkt.

-Vi fant mykotoksiner i varierende grad, og en prøve av rug påviste meldrøye i konsentrasjoner over grenseverdien i regelverket. Samtidig var det stort sett lave nivåer av mykotoksiner i fôr. Resultatene vil bli brukt i diskusjonene om fastsettelses av grenseverdier som nå pågår i EU, sier seniorrådgiver An-Katrin Eikefjord i Mattilsynet.

-Veterinærinstituttet finner at det ikke er noen klar sammenheng mellom konsentrasjonene av meldrøye-sopp og muggsoppgifter i prøvene. Dette viser at måling av meldrøye-sopp ikke er en god nok indikator på giftinnholdet i kornet. Utfordringen er at vi foreløpig mangler kunnskap for å kunne vurdere mulig helsefare for muggsoppgifter fra meldrøye, sier seniorforsker Aksel Bernhoft, fôransvarlig på Veterinærinstituttet.

Noen funn fra analysene

  • Det ble funnet ubetydelige konsentrasjoner av fusariumtoksiner (deoxynivalenol (DON), 3- og 15-acetylerte DON, DON-3 glukosid, T-2/HT-2 mfl) i hvete. I rug ble disse muggsoppgiftene ikke påvist.
  • Meldrøye (Claviceps purpurea) ble påvist i omtrent halvparten av hveteprøvene og i de fleste rugprøvene hvorav en prøve viste konsentrasjoner over grenseverdien i regelverket (500 mg/kg). Meldrøye-alkaloider ble påvist i prøver av hel hvete og rug, og i sammalt rugmel, og i lignende nivå i hvete og rugprøvene. Det var ingen korrelasjon mellom funn av meldrøye og meldrøye-alkaloider.
  • Melrøyealkaloider er så langt ikke regulert med grenseverdier, men resultatene fra disse prøvene vil bli brukt i diskusjonene om fastsettelses av grenseverdier for disse som nå pågår i EU.
  • Det ble funnet høyere nivåer av muggsoppgifter i havre enn i bygg til fôr. Nivået av muggsoppgiften DON var lavere i 2017 enn det vi vanligvis har sett gjennom overvåking de siste 16 årene. Sammenlignet med tidligere år viste summen av toksinene T-2 og HT-2 moderate konsentrasjoner.
  • Meldrøyealkaloider ble påvist sporadisk i bygg og i kraftfôr til gris og i tørrfôr til hund i nivåer som kan gi grunn til bekymring.
  • Prøvene som ble analysert for aflatoksin viste lave nivåer og ingen resultater lå over grenseverdien.

Les mer om meldrøye >

Rapporter

Overvåking og kartlegging av fôrtrygghet

Overvåking og kartlegging av mykotoksiner i mat

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Mobilnr: +47 93266995
E-post: aksel.bernhoft@vetinst.no

Del artikkel