Klokt å gjøre tiltak for å beskytte norsk hjortevilt mot en alvorlig trussel

Denne saken er eldre enn to år

Som følge av anbefalinger fra Veterinærinstituttet om å ta ut villreinen i Nordfjella har enkelte hevdet at dette vil være uklokt, fordi man da vil utslette unikt arvemateriale. Et annet innspill har vært at rovdyr vil kunne ta ut de syke dyrene, og således spare friske dyr i bestanden. Veterinærinstituttet støtter ikke disse synspunktene.

Villreinen i Norge er unik, og må tas vare på. Dette er én av flere grunner til at fagmiljøene anbefaler uttak av Nordfjella-reinen.

Dyrene i Nordfjella skiller seg ikke genetisk fra reinsdyra i omkringliggende områder og bestander lenger sør, i en slik grad at vi snakker om utryddelse av unikt arvemateriale. Det har historisk vært betydelig utveksling mellom bestandene. Tanken er, tvert imot, at hvis man lykkes med å fjerne smitten i Nordfjella kan stammen der re-etableres med dyr fra sørligere områder.

Flere har i media tatt til ordet for å bruke rovdyr i forsøket på å utrydde skrantesjuke, men sykdommen har egenskaper som ikke gjør dette mulig. Tiden fra smitte til utvikling av symptomer kan være veldig lang (år). I denne perioden vil dyra være smittespredere, men opptre som friske, og ikke lettere bli tatt av rovdyr. Effekten av rovdyr vil da ha begrenset innvirkning på reduksjon av smitte til andre dyr og miljøet. Sykdommens evne til langvarig smitte via miljø vil forsterke dette. Nord-Amerika har hatt CWD i 50 år, og deres erfaringer gir ikke grunnlag for å støtte seg på rovdyr for utryddelse av sykdommen.

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel