Bedre levekår for salamander og frosk etter fjerning av mort

Det ble i august 2018 gjennomført en aksjon for å fjerne introdusert mort i et vann i Akershus. Målet var å bedre levekår for de truede artene salamander og spissnutefrosk i området.

Salamander
Foto: Roar Sandodden.

Det sier Veterinærinstituttet i rapporten «Rotenonbehandling av Lille Kolbotnvann i Oppegård kommune. En etablering av et salamanderrefugium».

Gjennom en konsekvensutredning og naturtypekartlegging i forbindelse med områderegulering, ble de tre rødlistede amfibieartene storsalamander (Triturus cristatus), småsalamander (Lissotriton vulgaris) og spissnutefrosk (Rana arvalis) påvist i området Myrvoll-Ekornrud i Oppegård kommune i Akserhus.

Innenfor reguleringsområdet ligger Lille Kolbotnvann, som tidligere har hatt gode forekomster av disse artene. Men etter at karpefisken mort (Rutilus rutilus) ble satt ut, har bestandene gått kraftig tilbake. Morten spiser opp salamanderlarvene slik at de etter kort tid blir utryddet.

Oppegård kommune foreslo i arbeidet med reguleringsplanen å etablere refugier, det vil si gode og skjermete lokaliteter i vann for salamander og spissnutefrosk i området rundt Lille Kolbotnvann. Et ledd i dette arbeidet var å behandle Lille Kolbotnvann med rotenon for å fjerne morten.

-Veterinærinstituttet gjennomførte rotenonbehandling av Lille Kolbotnvann 8. august 2018. Til sammen ble det brukt 17 liter rotenon. Behandlingen var vellykket, og rotenonanalysene i etterkant viser god innblanding og konsentrasjon. På bakgrunn av dette, mener vi at det er stor sannsynlighet for at morten er utryddet fra området og at forholdene med det ligger til rette for å etalbere refugier for salamander og spissnutefrosk i området ved Lille Kolbotnvann, sier Roar Sandodden, forsker og prosjektleder ved Veterinærinstituttets seksjon for miljø og smittetiltak i Trondheim. 

Plantegiften rotenon er et insektsmiddel som kan brukes blant annet til å fjerne fremmede fiskelag i vann, for å hindre at fisken fortrenger andre arter, for eksempel truede amfibiearter. Rotenon virker hurtig når det spres i vannet gjennom å blokkere fiskens oksygenopptak. Det benyttes rotenon i konsentrasjoner som kun er giftig for dyr som puster med gjeller. Det er ikke giftig for fugl, pattedyr eller mennesker.

Les rapporten Rotenonbehandling av lille Kolbotnvann i Oppegård kommune.  En etablering av et salamanderrefugium.

Del artikkel