Furunkulose

Furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann.

Furunkulose (infeksjon med Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) er en Liste 3 sykdom og forekomst av eller mistanke om furunkulose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

A. salmonicida tilhører familien Aeromonadaceae. Fem subspecies av bakterien er beskrevet; salmonicida, achromogenes, masoucida, pectinolytica og smithia. Stammer av A. salmonicida subsp. salmonicida betegnes gjerne som typiske eller klassiske, mens de øvrige betegnes som atypiske. 

Både A. salmonicida subsp. salmonicida og atypiske varianter er ubevegelige stavbakterier med avrundede ender. A. salmonicida subsp. salmonicida produserer rikelige mengder av et brunt vannløselig pigment ved dyrkning på medier som inneholder tyrosin og/eller fenylanin. Atypiske varianter produserer kun mindre mengder eller ingen pigmenter. Noen få ikke pigmentproduserende A. salmonicida subsp. salmonicida stammer er registrert. 

Hovedsmittevei antas å være horisontalt, det vil si fra fisk til fisk. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Furunkulose forekommer i perakutt, subakutt eller kronisk form. Det vanligste symptomet i større fisk er at fisken får sår og byller (furunkler) i huden. 

Ved utbrudd i settefiskanlegg får ofte fisken mørk farge, svært høy pustefrekvens og moderat eksopthalmus og kan dø hurtig uten andre ytre tegn.

Ved obduksjon av fisk med furunkulose ser man gjerne punktblødninger på bukhinne og innvoller. Vanlige histologiske forandringer er mikrokolonier av bakterier i gjeller, hjerte, fornyre og milt. Hjerteskade synes å være den mest sannsynlige dødsårsak.  

Diagnostikk
Diagnose baserer seg på identifikasjon av typiske kliniske og histopatologiske funn, immunohistokjemi samt dyrkning av bakterien.

 

Forekomst

Det ble påvist noen få tilfeller i 1960-årene, siste i 1969, etter import av regnbueørret fra Danmark. Deretter ble sykdommen reintrodusert til Norge i 1985 med latent infisert laksesmolt fra Skottland.  

Fra slutten av 1980-årene og frem til 1992 var det hyppige sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg langs kysten av Sør- og Midt-Norge og nordover til Troms, der lave vanntemperaturer begrenset den videre spredningen nordover.

Utbrudd av furunkulose i Norge har i hovedsak vært knyttet til oppdrett i sjø og til settefiskanlegg som benytter urenset sjøvann i produksjonen, men det er også registrert utbrudd innenlands, i rent ferskvann, uten at sjøvann har vært til stede som mulig smittekilde. Sykdommen ble også spredd til en rekke norske elver, der utbrudd av furunkulose kan forekomme på vill laksefisk om sommeren, spesielt ved høy vanntemperatur og lav vannføring.

Sykdomsutbrudd forekommer som regel om sommeren og høsten når vanntemperaturen er høyere enn ca. 10 grader Celsius. 

Gjennomføring av smittehygieniske tiltak og vaksinasjonsprogrammer i begynnelsen av 1990- årene bidro til at sykdommen stort sett forsvant, og i dag er det kun få utbrudd som registreres. 

Tiltak

Furunkulose (infeksjon med Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) er en Liste 3 sykdom. Sykdommen i Norge er under svært god kontroll pga. vaksinasjon.