Zoonoserapporten 2015 er publisert

Denne saken er eldre enn to år

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapporten viser at det fremdeles påvises lite smitte fra mat og dyr i Norge.

Hvert år utarbeides en rapport som beskriver funn av smittestoffer som forårsaker zoonoser i fôr, dyr og mat samt sykdomstilfeller hos mennesker. Vi rapporterer årlig status for 11 viktige smittestoffer til EU.

På tross av at to «nye» sykdommer hos dyr, flaggermusrabies og atypisk BSE hos storfe ble påvist i Norge i 2015, er konklusjonen at situasjonen i 2015 var meget gunstig når det gjelder zoonoser hos dyr og i mat og fôr.

Hos mennesker var også situasjonen mer gunstig enn på lenge for mange zoonoser. Unntaket var E.coli (VTEC) hvor det var en stor økning, som dels kan forklares ved endret diagnostikk.

Rabies ble for første gang påvist i Norge i 2015, i en flaggermus funnet i Valdres. Virusvarianten i flaggermus er ikke en like fryktet zoonose som den klassiske rabiesvarianten man kjenner fra rev, hud og andre lignende dyr.

En atypisk form av BSE ble for første gang påvist i Norge, men denne formen er ikke kjent som en zoonose, slik som den klassiske «kugalskap-varianten» av BSE er.

Samarbeid
Zoonoserapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Les zoonoserapporten 2015

Kontaktperson Veterinærinstituttet
Merete Hofshagen
Berit Tafjord Heier

Del artikkel