Rekordmange prøver til helseovervåkning av villsvin i 2021

Det ble sendt inn prøver fra 294 villsvin til villsvinhelseovervåkning i 2021, en prosentvis økning på 45 % sammenliknet med året før. Det ble påvist Salmonella  i avføringsprøver fra 13 villsvin felt under jakt. Afrikansk og klassisk svinepest ble ikke påvist i prøver fra ett påtruffet dødt villsvin.

De 294 prøvene sendt til Veterinærinstituttet representerer om lag 80 prosent av de 365 felte villsvin som ble rapportert til Statistisk sentralbyrå (SSB) i jaktåret 2021/2022.

- Det er svært gledelig at så mange jegere sender prøver fra felte villsvin, da det gir oss et godt grunnlag for helseovervåkning, sier Carl Andreas Grøntvedt som er fagansvarlig for svinehelse og har ansvar for helseovervåkning av villsvin ved Veterinærinstituttet.

Villsvinhelseovervåkning for 2018 ble initiert og gjennomført av Veterinærinstituttet, og fra 2019 reetablert som et løpende overvåkningsprogram i regi av Mattilsynet for å øke kunnskapen om forekomst av patogene mikroorganismer med betydning for dyre- og folkehelse, og for tidlig å kunne oppdage meldepliktige dyresykdommer hos en art på fremmarsj i Norge. Det er utarbeidet en Handlingsplan mot villsvin for perioden 2020-2024 av Miljødirektoratet og Mattilsynet, der målsetningen er færrest mulig villsvin på minst mulig område.

Ikke påvist afrikansk og klassisk svinepest

- Ett påtruffet dødt villsvin ble sendt inn av Mattilsynet som en del av overvåkningen for afrikansk og klassisk svinepest, men disse virussykdommene ble ikke påvist. For tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom på villsvin, er det svært viktig at jegere og andre som ferdes i naturen varsler Mattilsynet ved observasjon av døde, syke eller skadde villsvin, understreker Grøntvedt.

Flere undertyper av salmonella påvist

Det er påvist Salmonella spp. i avføringsprøve fra 13 villsvin felt under jakt av følgende undertyper: S. enterica subsp. diarizonae (7), S. Typhimurium (2), S. Duesseldorf (1), S. Hessarek (1), S. Newport (1) og S. enterica subsp. enterica (1).

Ingen funn av alvorlige meldepliktige sykdommer

Det ble ikke påvist antistoff for de alvorlig meldepliktige svinesykdommene Aujeszky’s disease (AD), smittsom gastroenteritt (TGE), porcint respiratorisk korona virus (PRCV), porcin epidemisk diaré (PED) eller influensa A (SI). Dette er smittestoff som også er gjenstand for overvåking i overvåknings- og kontrollprogrammet for spesifikke virussykdommer hos tamsvin.

Ingen prøver med smittsom grisehoste

Det ble heller ikke påvist antistoff mot Mycoplasma hyopneumoniae, et agens som forårsaker smittsom grisehoste hos tamsvin og som har vært gjenstand for systematisk bekjempelse i den norske svinepopulasjonen. Siste påvisning av smittsom grisehoste i Norge var i 2008. Parasittologiske undersøkelser påviste ikke forekomst av Trichinella spp. larver eller Alaria alata mesocercarier i innsendte prøver. Meticillin-resistent Staphylococcus aureus ble ikke påvist i noen av de undersøkte prøvene.

Les rapporten her.

Les saken på Mattilsynet.no.

Del artikkel