Reinhelsetjenesten tatt godt imot

I reindriftsavtalen 2021/22 ble det opprettet en helsetjeneste for rein. I første omgang er tjenesten etablert som et treårig pilotprosjekt lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø. Tilbakemeldinger viser at tjenesten, som er kommet godt i gang, er ønsket velkommen av næringen. 

Formålet med pilotprosjektet er å styrke kunnskapen om god dyrehelse og dyrevelferd i reindriften og blant veterinærer. Prosjektet drives av Veterinærinstituttets enhet i Tromsø og det er etablert en styringsgruppe bestående av Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund med Landbruksdirektoratet som sekretariat.

– Jeg synes det er gledelig å se at reinhelsetjenesten har fått en så god mottakelse ute i næringen. uttalte landbruks- og matminister Sandra Borch nylig i en pressemelding fra regjeringen.no.

Suksesskriterier for god start

Torill Mørk ved Veterinærinstituttet mener at årsaken til de gode tilbakemeldingene bunner i flere faktorer.

–Vi hadde et nettverk fra før Reinhelsetjenesten startet opp. Dette har vært viktig for å komme i gang. Vi har dermed blitt invitert på en rekke møter av både forvaltning og næringsaktører hvor vi har presentert helsetjenesten. I tillegg har vi laget en nettside og en facebookgruppe. Spesielt sistnevnte har vært viktig for å bli kjent i næringen, mener hun.

Hun legger også til at den norske helsetjenesten har godt samarbeid med den svenske reinhelsetjenesten og har hatt flere felles webinarer for reindriftsutøvere samt egne seminarer i Nordland og Finnmark.

–Den viktigste erfaringen er nok hvor viktig det er å møte folk der de er, for å bli kjent og få vite om aktuelle problemer. Kontakt med andre fagmiljøer er også viktig. Vi får gode tilbakemeldinger på at det er opprettet en slik tjeneste, forteller Mørk og legger til:

–Vi lærer mye hele tiden, spesielt i møte med reindriftsutøvere. Siden vi selv har begrenset erfaring med reindrift er det svært viktig å få innsikt i den praktiske hverdagen og ulike utfordringer for både folk og dyr.

Reinhelsetjenesten

Mørk forteller at det hovedsakelig er reindriftsutøvere og lokale veterinærer som henvender seg til Reinhelsetjenesten, men også Mattilsynet og Statsforvalteren.

–Generelt gjelder mange av henvendelsene ønske om råd ved ulike helseproblemer eller behov for diagnostikk. Det kan også være mere spesifikke problemstillinger, eksempelvis å finne løsninger for å bedre dyrevelferd. I forbindelse med den mye omtalte Herøysaken der mange tamrein døde, fikk vi mange henvendelser og vi fikk i oppdrag å utrede årsak til sykdomsutbruddet

Det er fire veterinærer ved Veterinærinstituttets enhet i Tromsø som er knyttet til helsetjenesten, der to har hovedansvaret for tjenesten og to er mer engasjert i reinhelserelatert forskning. I tillegg er det en overingeniør som tar seg av mye praktisk, løpende arbeid, både administrativt og på laboratoriene.  

–Hovedoppgaven vår er å være en tjeneste for næringen og vi vil også tilpasse arbeidet etter hva det er behov for, forteller Mørk. 

–Videre skal prosjektet bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag, og legge grunnlag for systematisk analyse og overvåkning av sykdommer hos rein. Det er også et mål å fremme kunnskap om reindrift og reindriftsamisk kultur hos veterinærer, sier hun.

De viktigste virkemidlene for å styrke reinhelsen er forebyggende helsearbeid, smitteberedskap, sykdomskontroll og rådgivning.

–Mye av forskningen ved Tromsøenheten dreier seg om reinhelse og -velferd, og vil komme til nytte for Reinhelsetjenesten, på samme måte som helsetjenesten kan bidra til å identifisere problemstillinger som det må forskes mer på. Vi opplever etableringen av helsetjenesten som en vinn-vinn situasjon, både for næringen og Veterinærinstituttet, privatpraktiserende veterinærer, forvaltningen, nordisk veterinært samarbeid og en viktig kultur i Norge, avslutter Mørk.

Skal evalueres

Pilotprosjektet avsluttes i 2024. For å vurdere om en helsetjeneste for rein skal etableres som en permanent ordning eller om prosjektet skal videreføres, er avtalepartene enige om å gjøre en evaluering av prosjektet. Denne gjennomføres av Veterinærinstituttet. To representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund og to fra Landbruks- og matdepartementet, skal følge arbeidet med evalueringen.

Evalueringen skal vurdere ulike resultater av pilotprosjektet og om det er hensiktsmessig å videreføre helsetjenesten som en permanent ordning. Evalueringen skal være klar 1. desember 2023.

Les saken på regjeringen.no

Les om Reinhelsetjenesten

 

Del artikkel