Positiv europeisk trend betyr ikke at kampen mot antibiotikaresistens kan trappes ned

Innsatsen for å redusere forbruk av antibiotika og dermed redusere antibiotikaresistens, gir resultater, men arbeidet må fortsette. Det er noen av innholdet i to europeiske rapporter Veterinærinstituttet har bidratt til på vegne av Mattilsynet.

Resistens mot antibiotika som ofte brukes til behandling av dyr og mennesker er fortsatt høy hos bakteriene Salmonella og Campylobacter, men resistens mot kritisk viktige antibiotika er sjelden. Unntaket er hos visse typer Salmonella og Campylobacter coli i enkelte land. Dette er blant konklusjonene i rapporten ”The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food, 2021-2022” publisert av EFSA og ECDC.

Rapporten publiseres årlig og baserer seg på overvåkningsdata for antibiotikaresistens (AMR) samlet inn av EU/EØS-land som en del av EUs regulatoriske forpliktelser. Veterinærinstituttet bidrar med data for matproduserende dyr og mat i Norge på vegne av Mattilsynet. Disse dataene presenteres også i de årlige NORM-VET rapportene.

I 2023 var Veterinærinstituttet også delaktige i utforming av selve rapporten i samarbeid med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA, Sverige), Danmarks Tekniske Universitet (DTU-Food, Danmark) og Soladis (Frankrike) på oppdrag fra EFSA.

- Det er gledelig at arbeidet som gjøres i Europa med å få ned forbruket gir seg utslag i redusert antibiotikaresistens. At innsatsen virker bør ikke føre til at den trappes ned, men heller være en inspirasjon til å videreføre det viktige arbeide med å sikre virksomme antibiotika til behandling av mennesker og dyr i fremtiden, sier Anne Margrete Urdahl, fagansvarlig antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet.

God trend, men noe bekymrer

Rapporten viser at trenden går i riktig retning i flere EU/EØS-land der en økende andel av bakterier fra matproduserende dyr var følsomme for alle antibiotika som ble testet. I tillegg er det en synkende trend i forekomst av E. coli som er resistente mot bredspektrede cefalosporiner, såkalte ESBL-/AmpC-produserende E. coli. I både 2021 og 2022 ble det påvist karbapenemase-produserende E. coli i prøver fra matproduserende dyr i enkelte Europeiske land. Dette er bekymringsverdig, da karbapenemer er kritisk viktige for behandling av infeksjoner hos mennesker. Funn av disse hos matproduserende dyr krever derfor ytterligere oppfølging og undersøkelser.

Les mer om EUSR-AMR rapporten på EFSAs hjemmesider.

Mindre forbruk – reduksjon i resistens

Nylig kom også den fjerde JIACRA rapporten (Joint inter-agency report on integrated analysis of antimicrobial consumption and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals in the European Union). Her har man analysert trender i antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens hos E. coli fra både mennesker og matproduserende dyr og sett hvordan dette har endret seg fra 2014 til 2021. Funnene understreker at de landene som har lyktes i å redusere forbruk av antibiotika også har sett en reduksjon i forekomst av resistente bakterier. Dette viser dermed at det er mulig å snu bekymringsverdige trender med riktige tiltak og retningslinjer.

Mer informasjon om JIACRA rapporten finnes på EFSAs hjemmesider.

Del artikkel