Påviste Pasteurella-bakterien før sykdomsutbrudd  

I vannprøver fra avlusningskamre kunne forskere ved Veterinærinstituttet påvise Pasteurella i anlegg med tilsynelatende frisk fisk. Rundt seks uker senere ble påvist sykdom på fisk i anlegget. 

Som en del av det FHF-finansierte prosjektet ‘Pasteurellose hos norsk laks’, er Pasteurella-bakterien tidligere påvist i vannprøver ved hjelp av miljø-DNA-baserte analyser. Dette er gjennomført i forbindelse med avlusning av infisert fisk, hvor vann fra behandlingskamre for termisk avlusning har gitt klarest utslag.

Påvist på sykdomsfri fisk

I det siste har forskerne også påvist bakterien i anlegg hvor fisken ble regnet som frisk, men hvor det kom et sykdomsutbrudd på et senere tidspunkt.

– Dette er interessant med tanke å bruke analysen til å forutse utbrudd. Vi ønsker derfor å utvide vårt datagrunnlag gjennom flere undersøkelser. Det vil være til stor hjelp om oppdrettere i de affiserte områdene sender oss flere prøver fra kamre som benyttes ved termisk avlusning, sier prosjektleder Duncan Colquhoun, prosjektleder og forsker ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet ønsker prøver hovedsakelig fra PO 4 og PO 5. Resultatene vil bli anonymisert og deltagende oppdrettere vil motta snarlig tilbakemelding om analyseresultatene.  

– I forsøk har vi vist at Pasteurella hos laks er relativt lite ’hissige’ når det gjelder å forårsake sykdom, i hvert fall i laboratoriet. Et av formålene med prosjektet er derfor å finne ut hvor utbredt bakterien er blant oppdrettsfisk i det affiserte området, og om tilstedeværelse av bakterien alltid kan relateres til utvikling av sykdommen, sier Colquhoun.

Avlusningskammer som prøvetakingssted

Miljøprøver med vann fra avlusningskamre ser ut til å være det mest sensitive prøvematerialet for påvisning av Pasteurella. Utskillelse fra infisert fisk gir oppkonsentrering av bakterien i et begrenset volum vann. Pasteurellose resulterer ikke alltid i høy dødelighet, og derfor er bruk av miljø-DNA-metoden lovende med tanke på screening for Pasteurella-infeksjon i populasjoner med usikker infeksjonsstatus.

Oppdrettere som ønsker å sende inn prøver fra avlusningskamre eller få nærmere informasjon om prosjektet, kan ta kontakt med prosjektleder Duncan Colquhoun eller forsker David Strand. Prosjektbeskrivelse kan også leses på FHF’s nettsider.

Les mer om prosjektet her.

 

Del artikkel