Over 150 deltok i møte om standardisering i oppdrett

Arbeidet med å klassifisere «død fisk» og finne felles begreper er godt i gang. Over 150 representanter fra oppdrett, leverandørindustri, forskning og forvaltning deltok på frokostseminar om standardisering av terminologi i oppdrettsnæringen.

Møtet 19. november var initiert av Standard Norge i samarbeid med Veterinærinstituttet, i forbindelse med pågående revisjon av den norske standarden NS 9417:2012 «Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon». Det er etablert en komité med 20 deltakere fra næring, forvaltning og forskning som er godt i gang med arbeidet.

–Vi er godt fornøyd med den store interessen for dette standardiseringsarbeidet, som vi mener kan være en nøkkel til få redusert dødeligheten i norsk akvakultur. Bredt engasjement og deltakelse er viktig for å få en standard de ulike aktørene ser nytte av og som blir tatt i bruk, sier Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet, som leder arbeidsgruppen på «Fiskehelse/velferd» i standardiseringskomiteen.

I dag anslås det at næringen opererer med rundt 100 ulike måter å kategorisere dødsårsaker på. I møtet ble det presentert et utkast på åtte hovedkategorier. Under hvert punkt skal det etableres underkategorier. En norsk standard for klassifisering av tap og dødsårsaker er viktig for å kunne gjøre analyser både på regionalt og nasjonalt nivå. Arbeidet som gjøres med standardisering av terminologi samordnes med andres initiativer som f. eks. AquaCloud, som drives av NCE Seafood Innovation Cluster.

Standardisering forutsetning for digitalisering

Flere har forstått verdien i data som innhentes fra ulike sensorer, kamera og i fagsystemer, men ulike leverandører har ofte egne systemer og dataene er ofte fragmenterte. Standardiseringen av terminologi og kodesystemer er en forutsetning for digitalisering i næringen.

Norsk Standard for sporbarhet

Oppdrettsfisk identifiseres ikke på individnivå men på gruppenivå ut fra for eksempel klekketidspunkt, karnummer, merdnummer eller navn på lokalitet. Det finnes ikke en felles bransjestandard for hvordan man kategoriserer en «fiskegruppe», noe som gjør det vanskelig å spore fisken gjennom produksjonssyklusen. En del av standardiseringsarbeidet tar også sikte på å samle næringen om kategorier av fiskegrupper som sikrer sporbarhet gjennom produksjon og helt ut til forbrukeren.

Ingunn Sommerset

Fagansvarlig fiskehelse
Mobilnr: +47 92616360
E-post: Ingunn.Sommerset@vetinst.no

Del artikkel