Oppsummering av Veterinærinstituttets aktivitet som referanselaboratorium 2018

Som Norges ekspertlaboratorium innen dyrehelse og dyrevelferd, fôr og næringsmidler, er Veterinærinstituttet sentral i rådgivning av andre laboratorier og myndigheter vedrørende analyser/diagnostikk og epidemiologiske sitasjoner. Nå foreligger en ny rapport som oppsummerer aktiviteten 2018.

Offentlig kontroll og virksomhet avhenger av kvaliteten, ensartetheten og påliteligheten til metodikk og resultater i forbindelse med analyser, undersøkelser og diagnostiseringer. Derfor har vi referanselaboratorier.

Disse laboratoriene er viktige for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling på diagnostiske analyser nasjonalt og internasjonalt.

Å inneha rollen som referanselaboratorium innebærer å ha særskilt ansvar for å ta frem teknikker/ tester, veilede og rådgi andre laboratorier og myndigheter. Dette krever høy kompetanse, erfaring og kvalitet. Veterinærinstituttet bruker store ressurser på dette viktige arbeidet.

Innenfor EU/EFTA er Veterinærinstituttet nasjonalt referanselaboratorium, NRL, på 30 områder innenfor dyrehelse og dyrevelferd, fôr og næringsmidler. Instituttet har også nasjonale referansefunksjoner innenfor medisinsk mikrobiologi i EU. I tillegg har instituttet internasjonale referansefunksjoner på spesifikke områder innen dyrehelse under OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon).

Aktivitet i 2018

I 2018 har Veterinærinstituttet hatt møter med de offentlige laboratoriene innenfor henholdsvis fôr og næringsmidler og innenfor fiskehelse. Formålet med møtene var å informere de offentlige laboratoriene om ny metodikk og andre aktualiteter, diskutere metodikk, bestrebe bedre samordning og samarbeid, samt avklare roller og forventninger.

Veterinærinstituttet arrangerer årlig ringtester for trikiner. I 2018 deltok 16 laboratorier, samtlige laboratorier hadde tilfredsstillende resultater.

Innen fiskehelse ble det i 2018 arrangert ringtester (vår og høst); hvor laboratorier deltok i analyse av fiskebakterier og fiskevirus.

For å få en oversikt over aktivitet, referansefunksjoner og kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet, se rapporten.

Les mer om Veterinærinstituttets rolle som referanselaboratorium

Del artikkel