Oppdatert kunnskap om sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt forekomsten av sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i norske svinekjøttprodukter. Resultatene tyder på at forekomsten er lav, men at det kan forekomme.

Prøvene ble tatt ut i 2019 og analysert i 2019 og 2020. I 2020 ble det meldt inn 82 tilfeller til Meldingssystemet for Smittsomme Sykdommer (MSIS). I Norge har det siden 2010 vært mellom 50 og 100 tilfeller i året, med unntak av 2014 da det var et enkeltutbrudd med 133 tilfeller.

Kartleggingen har hatt som formål å undersøke forekomsten av sykdomsframkallende Yersinia enterocolitica i norske svinekjøttprodukter. Til sammen 152 prøver av svinekjøttdeig eller kvernet svinekjøtt ble undersøkt, og sykdomsframkallende Y. enterocolitica ble isolert fra ni (5,9%) av prøvene. Selv om det må bemerkes at det er undersøkt et lavt antall prøver, gir studien oppdatert kunnskap til nytte for næring, myndigheter og forvaltningsinstitusjoner.

Y. enterocolitica er en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos mennesker. Svin antas å være hovedreservoaret for patogene Y. enterocolitica, og svinekjøtt regnes for å være en viktig smittekilde.

I denne kartleggingen undersøkte man oppformerte prøver for den genetiske markøren ail som finnes i patogene Y. enterocolitica. Deretter ble det gjort forsøk på isolering av patogene Y. enterocolitica fra alle prøvene som var positive for ail-genet. Typiske kolonier ble identifisert ved fenotypiske og molekylære metoder.  

→ Her kan du lese hele rapporten.

→ Her finner du mer informasjon om Yersinia enteroocolitica.

Del artikkel