Nye påvisninger av fugleinfluensa hos havørn i Norge

Denne saken er eldre enn to år

I løpet av februar og mars er det gjort seks nye funn av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) hos havørner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Tidligere i fugleinfluensasesongen er viruset også påvist hos to havørner i Vestland fylke. Dermed er det så langt gjort åtte sikre påvisninger hos havørn i Norge denne fugleinfluensasesongen, noe som er unikt i europeisk sammenheng.

Foruten HPAI av subtype H5N1 som ble påvist i Norge første gang i november i fjor og dominerer influensasesongen i Europa, er HPAI av subtype H5N5 påvist hos to havørner som ble funnet i Bodø og Kristiansund i månedsskiftet februar/mars. HPAI av subtype H5N5 sirkulerte i Europa i influensasesongen 2020/2021, men er ikke tidligere påvist i Norge. Samtidig forekomst av ulike virusvarianter gjør smittesituasjonen mer kompleks enn tidligere.

Havørn utsatt for sekundærsmitte

Norge har en av Europas største havørnbestander. Voksne havørner holder seg i all hovedsak innenfor sine territorier, og de lever av fisk, andre fugler og pattedyr. De vil som regel foretrekke å ta svake og syke individer som det koster mindre energi å jakte på, og havørn er derfor en art som er utsatt for sekundærsmitte. Foruten å fortsette å prøveta ørner og andre rovfugler, er det viktig at andre arter som ender, gjess og svaner fra alle deler av landet prøvetas for å få en best mulig oversikt over utbredelse, reservoararter og mulige smitteveier.

Rekordhøye smittetall i Europa

Det forrige utbruddet med høypatogen fugleinfluensa i 2020/2021-sesongen ble karakterisert som den største HPAI-epidemien som noensinne hadde rammet Europa. Antall påvisninger i Europa i den pågående sesongen har allerede oversteget det totale antall påvisninger fra forrige sesong. Frankrike og Italia er EU-landene som har vært hardest rammet av utbrudd i kommersielle fjørfebesetninger. For villfugl er det rapportert om et høyt antall påvisninger, særlig hos ender, gjess og svaner i Tyskland og Storbritannia.

Fokus på smittevern – også i hobbybesetninger

Vi er inne i en periode der trekkfugler kommer til Norge eller raster her på vei til sine hekkeområder. Gode smittevernsrutiner i fjørfe- og hobbybesetninger er viktig for å forebygge introduksjon av smitte. Det bør være lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og/eller redusert fôr- og vannopptak slik at smitte oppdages tidlig og spredning til andre besetninger kan forhindres.

Anbefaler å videreføre portforbud

Høyrisikoområdet i Rogaland er et område med mange innsjøer, åpne kanaler og våtmarksområder med høy forekomst av blant annet ender og gjess. Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa, og derfor vil portforbud for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap være det viktigste virkemiddelet vi har for å forhindre eksponering for virus fra ville fugler. Utbrudd av fugleinfluensa vil kunne ramme høyrisikoområdet spesielt hardt grunnet høy tetthet av både kommersielle fjørfeflokker og hobbybesetninger. Veterinærinstituttet anbefaler derfor at portforbudet for fjørfe og fugler i fangenskap i høyrisikoområdet som omfatter kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal, Hjelmeland, Strand og Kvitsøy opprettholdes inntil videre.

→ Les statusrapporten for høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge og Europa med anbefalinger per 06.04.2022

Del artikkel