Ny faglig vurdering av Psoroptes ovis

Denne saken er eldre enn to år

Psoroptes ovis er til nå påvist i til sammen 12 norske kameldyr-besetninger. På grunnlag av de siste to åras undersøkelser vurderes skabbmidden å forekomme i minst 10 prosent av besetningene. Smittefaren til småfe vurderes å være mindre enn tidligere fryktet.

I januar 2015 påviste Veterinærinstituttet skabbmidden Psoroptes ovis på en alpakka. Visse varianter av P. ovis er årsak til saueskabb, en svært kløende og smittsom sjukdom med stor økonomisk og velferdsmessig betydning for sau. Gjennom 1800-tallet var Vestlandet rammet av en saueskabb-epizooti som er den mest tapsbringende sauesjukdommen landet har hatt.

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Veterinærinstituttet i 2015 en faglig vurdering.

- Det sentrale spørsmålet som måtte belyses, var om P. ovis kunne smitte over på sau og forårsake saueskabb. I tillegg til erfaringene fra saueskabb-epizootien hadde man internasjonal litteratur å holde seg til ved utarbeidelse av faglige råd. Flere forfattere uttrykker bekymring og mistanke om at kameldyr kan fungere som donorer for P. ovis til småfe og storfe. Anbefalingene til Mattilsynet i 2015 var derfor basert på en «føre-var holdning» i forhold til en mulig overføring til sau, forteller Tormod Mørk, fagansvarlig for storfe og kameldyr hos Veterinærinstituttet. 

Skabbmidden funnet i øreprøver

De siste to årene er P. ovis påvist hos lama i sju besetninger og hos alpakka i fem besetninger. Skabbmidden er kun funnet i øreprøver. I én besetning er P. ovis også påvist hos ei dverggeit. I de fleste positive besetningene er det funnet et lavt smittepress. 

I løpet av to-års perioden har man høstet ny kunnskap om prøvetaking, forekomst og smitteoverføring. Dette har gitt Veterinærinstituttet et godt faglig grunnlag for å revidere noen av de faglige rådene som ble gitt i 2015.

De viktigste aktivitetene for ny kunnskapen har vært:

  • Undersøkelser og prøvetaking i besetninger hvor parasitten er påvist samt i kontaktbesetninger.
  • Et overvåkingsprogram for P. ovis som startet november 2015.
  • Obduksjoner av kameldyr hvor ører og ørekanaler er blitt undersøkt spesielt for P. ovis.
  • Podingsforsøk med P. ovis på Veterinærinstituttet og Moredun Research Institute i Skottland.

Undersøkelsene som er gjennomført, gir foreløpig for lite grunnlag til å trekke sikre konklusjoner om P. ovis fra kameldyr kan overføres til og gi sjukdom hos sau eller andre mottakelige dyrearter. Men resultatene så langt tyder på at smittefaren og sjukdomspotensialet er mindre enn fryktet.

Prøvetakingsmetodikken ute i besetningene er ikke god nok til å angi en sikker forekomst blant kameldyrbesetningene, men resultatene fra obduksjonsmaterialet indikerer at P. ovis finnes i mer enn 10 prosent av besetningene. I de fleste tilfeller er smittepresset i besetningene lavt.

Behandlingen av P. ovis er effektiv, men begrensningene som prøvetakingsmetodikken setter, gjør det vanskelig å oppdage smittede besetninger. Dermed blir det krevende å rydde ut denne skabbmidden fra kameldyrpopulasjonen i Norge.

Kontaktpersoner hos Veterinærinstituttet:
Tormod Mørk
Inger Sofie Hamnes

Ny faglig vurdering av Psoroptes ovis hos alpakka og lama.
Les mer om saueskabb (Psoroptes ovis). 
Mattilsynets nettside

Del artikkel