Mulig ny variant av yersiniose-bakterien

Veterinærinstituttet har oppdaget flere tilfeller av ev ny variant av fiskebakterien Yersina ruckeri. Dette blir presentert under Frisk Fisk-konferansen i Tromsø 6. – 7. februar.

Fiskesykdommen yersiniose, forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, har de senere årene forårsaket store tap innen norsk oppdrettsnæring. I en stor internasjonal studie fra 2018, ledet fra Veterinærinstituttet, ble det vist at en særegen norsk stamme av bakterien har vært skyld i nær sagt alle disse utbruddene. Muterte varianter (såkalt biotype 2 Y. ruckeri) av denne stammen har nå, kort tid etter implementering av injeksjonsvaksiner mot sykdommen, blitt påvist ved noen få tilfeller av yersiniose i Norge.

– Om disse forekomstene kan settes i sammenheng med økt vaksinering mot yersiniose er fremdeles uklart. Vi vet heller ikke hva det eventuelt vil kunne ha å si for vaksineeffekten. Dette er imidlertid noe oppdrettere og fiskehelsetjenester bør ha i bakhodet ved fremtidige tilfeller av yersiniose, og ved bekreftede kliniske utbrudd oppfordres det til å ta kontakt med Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse av bakterieisolater, sier forsker Snorre Gulla ved Veterinærinstituttet.

I internasjonal oppdrett av regnbueørret, hvor yersiniose også anses som et stort problem, har man i flere tiår nå praktisert badevaksinering mot sykdommen. Dette har fungert til dels bra, men omfattende vaksinasjon har også blitt satt i sammenheng med fremvekst av biotype 2 varianter av den bakteriestammen som dominerer hos regnbueørret. Det er blitt hevdet, men ikke bevist, at vaksinen ikke fungerer like godt mot denne biotypen.

Flere funn av biotype 2 i Norge

Badevaksinering av norsk oppdrettslaks mot yersiniose har historisk blitt praktisert i noe grad, men i løpet av de senere årene har vaksinedekningen økt betraktelig, og flere settefiskprodusenter har gått over til injeksjonsvaksinering. Dette relateres til tiltagende yersinioseproblemer hos stor, sjøsatt laks, spesielt i Midt-Norge, og det har så langt blitt rapportert om tilsynelatende god effekt av vaksineringen. Som ledd i et pågående, FHF-finansiert forskningsprosjekt overvåker Veterinærinstituttet nå nye forekomster av Y. ruckeri i norsk oppdrett. Det er i løpet av denne overvåkningen de nå nylig altså har funnet flere biotype 2 varianter av den norske laksestammen av bakterien, alle isolert etter at injeksjonsvaksinering ble igangsatt.

Ved hjelp av sekvenseringsteknologi er det videre bekreftet at disse biotype 2 Y. ruckeri’ene fra norsk laks ikke er slektskapsmessig tett knyttet til biotype 2 funnet fra regnbueørret ellers i verden, noe som sannsynliggjør uavhengige mutasjoner som trolig har oppstått her til lands.

Del artikkel