Melde fra om syk eller død villfisk

Denne saken er eldre enn to år

Husk å melde fra om du observerer syk eller død fisk i elv eller sjø. Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt system som gjør det enkelt å melde fra om sykdom og dødelighet i vassdrag eller sjø. Det er viktige bidrag for å få oversikt over helsen blant villfisk i Norge.

Meldingssystemet baserer seg på at publikum melder inn observasjoner av syk eller død villfisk. Innmelder må oppgi kontaktinformasjon, hvor fisken eller fiskene er funnet og en beskrivelse av funnet.

I tillegg er det ønskelig med bilde av fisken, gjerne et oversiktsbilde og nærbilde. Bilder kan sendes inn via meldesystemet. Dersom fisken er syk eller døende, må den avlives. Fisken må i tillegg oppbevares kjølig, men ikke fryst, inntil man får beskjed om videre håndtering fra Veterinærinstituttet.

Når funnet er registrert, vil innsender få tilbakemelding om dette fra Veterinærinstituttet. Informasjon og bilder vil bli vurdert av forskere med kompetanse på fiskehelse. I etterkant vil innsender få tilbakemelding om mulige årsaker og tolkning av funnet fra Veterinærinstituttet.

Ved funn som krever videre oppfølging, vil Veterinærinstituttet bistå med å organisere innsending av hele eller deler av fisken. Det vil bli gjennomført nødvendige undersøkelser av innsendt fisk slik at Veterinærinstituttet kan finne mulig årsak til sykdom eller dødelighet.

Ved tilfeller der hvor Veterinærinstituttet mistenker alvorlig smittsom sykdom, vil Mattilsynet bli varslet. Alle, enten du er privatperson, forsker eller bedrift, så har du plikt til å melde fra til Mattilsynet i slike tilfeller. Bruk av meldingssystemet ivaretar denne varslingsplikten.

I Fiskehelserapporten fra 2020 i kapittel 9 kan du lese om Helse hos villfisk.

Den tekniske løsningen er i 2021 den samme som i 2020. Ved tekniske problemer send en tekstmelding til mobil 485 02 279.

For mer informasjon, scann QR-koden, eller se www.vetinst.no/syk-villfisk

QR.png

 

Del artikkel