Klima- og miljøministeren besøkte pukkellaks-fella i Tanaelva i Finnmark

Aldri før har pukkellaksen blitt bekjempet i tilsvarende omfang. I Tanaelva står nå fiskesperra som Veterinærinstituttet er prosjektleder for straks klar. Denne skal stoppe pukkellaksen som er ventet i stort antall i år.

26. juni besøkte Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og ordfører i Tana, Helga Pedersen sperra som da nærmet seg ferdigstillelse.

̶ En av de store miljøkampene i Norge nå er kampen mot pukkellaks. Fasit har vi når sesongen er over, men jeg har stor tro på at denne løsningen og denne teknologien vi har utviklet til den kommer til å hjelpe. All fagkunnskap sier at det mest effektive vi kan gjøre er å ta pukkellaksen ut, for å på den måten å beskytte atlanterhavslaksen som er rødlistet, sa Barth Eide under besøket.

I år skal de aller fleste av de lakseproduserende elvene i Finnmark sperres i et forsøk på å stoppe den fremmede arten pukkellaks. Et hovedtiltak er å etablere fiskefeller nært munningen i de enkelte elvene. Dette gjør det mulig å sortere ut pukkellaksen før den kommer opp i elva.

Stor pukkellaksfelle i Tanavassdraget

I Tanaelva ved Seidaholmen har Veterinærinstituttet hatt ansvar for å bygge en veldig stor fiskesperre på oppdrag fra Miljødirektoratet. Tana er Norges nest lengste elv og er regnet som verdens viktigste lakseelv for vår Atlanterhavslaks. Aldri før har det vært konstruert en tilsvarende sperre av slike dimensjoner i Norge og det hviler en viss spenning rundt sperra.

̶ Dette er den første fella av denne typen som er bygd i Norge så dette er et nybrottsarbeid. Det er klart vi er spente på hvor godt den vil fungere i og med at vi ikke har prøvd dette før, konstaterer Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet som leder prosjektet med å konstruere sperra.

̶ Uansett hvor mye pukkellaks vi lykkes med å hindre fra å gå opp i elva så er det viktig å få testet ut hvordan en slik fellekonstruksjon vil fungere i Tana sier han. Han legger til at de sterkt reduserte bestandene av atlantisk laks de senere årene byr på en ekstra utfordring da pukkellaksen må tas ut uten at det går ut over den lokale laksen.

 ̶ Vi mener det er realistisk å kunne fange en stor andel av pukkellaksen som kommer i dette første året med felle i Tana. Samtidig er det mange usikre faktorer som vannføring og vanntemperatur, hvor godt fella fanger og hvor mye pukkellaks som kommer, slik at det er vanskelig å anslå eksakt, legger han til.

Skal sortere ut pukkellaksen

Fiskefella i Tana er et av flere store tiltak for å hindre den uønskede arten i vassdragene i Finnmark.

Selve fangstinnretningen og utstyr for å sortere ut og avlive pukkellaks vil bli plassert på en flåte ute i elva som var under konstruksjon da denne artikkelen ble skrevet. Ved fella ledes fisken inn i det østre løpet ved Seidaholmen. Ved hjelp av videoovervåking og et slusesystem med flere muligheter for sortering på blant annet størrelse skal pukkellaksen tas ut, og den atlantiske laksen blir sluppet videre.

Den uønskede pukkellaksen

Pukkellaksen er en fremmed og uønsket art i Norge som kan gjøre stor skade på lokale fiskearter og naturmangfoldet. Den kommer opp i elvene for å formere seg annethvert år. I 2023 er det ventet et storinnrykk.

Den kan spre seg over store områder og etablere seg i mange elver dersom det ikke settes i verk tiltak for å begrense gytemuligheter. Slik vil pukkellaksen verken kunne formere seg, forstyrre sportsfisket eller forringe vannkvaliteten når den råtner og dør i elva like etter gyting.

Om nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks

Den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks er rådgivende organ for miljøforvaltningen for å sikre at mest mulige effektive tiltak mot pukkellaks blir iverksatt og sikre at tiltak og uttak i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen med utfisking.

Sekretær for kompetansegruppa er Roar Sandodden. Veterinærinstituttet er også er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris og fremmede fiskearter.

Følg kampen mot pukkellaks live på nett i sommer (lenke til MDs nettside)

Les tidligere saker om pukkellaks på vetinst.no:

Ichthyophonose påvist hos pukkellaks

Veterinærinstituttet med i nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks

Podcast: pukkellaksen truer økosystemet i norske elver

Klima og miljøministeren møtte tiltaksgruppa mot pukkellaks

Fant smitte hos pukkellaks

Den norske villaksen sliter

Del artikkel