Introdusert gjedde trolig utryddet fra Stjørdal kommune

Gjedde har blitt introdusert til flere innsjøer i Stjørdal kommune i Trøndelag. De siste fire sjøene med gjedde ble rotenonbehandlet høsten 2018, og det forventes at gjedda nå er utryddet fra kommunen. Sommeren 2017 ble gjedda utryddet fra to sjøer i Rådalen i samme kommune.

Spredning av fremmede arter er ansett som en av de største truslene mot globalt biologisk mangfold og svært alvorlig miljøkriminalitet. Slik spredning har ofte store økologiske og økonomiske konsekvenser gjennom å fortrenge stedegne arter og endre naturtyper. Mennesker har i løpet av de siste 100-150 åra forårsaket en omfattende spredning av ferskvannsfisk.

Gjedde (Esox lucius) er en rovfisk som i tillegg til å ernære seg av alle typer invertebrater og fisk i vann utgjør en trussel mot amfibier (frosk og salamander), fugl og pattedyr. Spredning av gjedde blir sammen med spredning av ørekyte (Phoxinus phoxinus) vurdert som den alvorligste trusselen mot aure (Salmo trutta bestander).

I rapporten "Rotenonbehandling mot gjedde på Leksdal statsallmenning i Stjørdal kommune" kommer det frem at gjedde har ved minimum to anledninger blir satt ut i vann i Stjørdal kommune. Dette har medført spredning til 6 vann i to ulike deler av kommunen. 2 i Rådalen og 4 i Lånke. Vatna i Rådalen ble rotenonbehandlet i 2017, mens  Litj-Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna og Hakktjønna ble behandlet i oktober 2018. Behandlinga i Rådalen er rapportert tidligere.

Forekomster av gjedde i lokaliteter langt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde øker potensiale for ytterligere spredning. Slik spredning trolig vil føre til endringer av ferskvannsfaunaen som er irreversibel. Aktuelle tiltak for å hindre videre spredning når en introduksjon først har skjedd er begrenset. Det har vist seg at bruk av kjemiske bekjempelsesmidler som rotenon stort sett er den eneste mulige måten å lykkes på. Rotenonløsningen CFT-Legumin er per i dag det eneste godkjente midlet for å fjerne en uønsket fiskeart i ferskvann. 

Behandlinga i Låne ble gjennomført i perioden 2.-4. oktober 2018. Totalt vannvolum behandlet ble beregnet til 740 607 m3. Dette medførte et rotenonforbruk på 978 liter CFT-Legumin. Doseringen ble fordelt til ulike dybdelag der nødvendig dosering ble beregnet på bakgrunn av vannvolumet i hvert dybdesjikt. Det ble tatt vannprøver for å dokumentere rotenonkonsentrasjonen etter behandlinga. De målte konsentrasjonene viste en homogen innblanding av rotenon med en tilstrekkelig konsentrasjon til å ta livet av gjedde. Fiskedøden inntraff raskt og det antas at gjedda er utryddet fra de behandlede vatna.

Les hele rapporten.

Del artikkel