EFSA rapport om skrantesjuke

En rapport fra EFSA om skrantesjuke foreslår etablering av et nytt overvåknings- og kontrollprogram for sjukdommen i Europa.

I etterkant av påvisning Chronic Wasting Disease (CWD) / skrantejuke i Norge i 2016 har EU kommisjonen bedt EFSA (European Food Safety Authority (tilsvarende Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på europeisk nivå) å lage en «risikovurdering» om CWD. EFSA hadde fått i oppdrag å:

  1. anbefale overvåkningsstrategier for overvåkning av hjorteviltpopulasjoner i Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Litauen, Latvia og Polen
  2. vurdere om produkter fra hjortedyr med CWD utgjør en potensiell risiko for folkehelsa i EU og
  3. foreslå risikobaserte tiltak for å hindre introduksjon av sjukdommen til EU.

EFSA brukte en arbeidsgruppe som består av de fremste ekspertene på området i verden og som blant annet inkluderer forsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Rapporten foreslår overvåkningssystemer for å avdekke CWD, hvis den forekommer, i de 7 landene som er vurdert. Disse systemene inkluderer prøvetaking i tilfeldige utvalg av hjortedyr samt prøvetaking av såkalte høyrisikodyr (selvdøde dyr, trafikkdrepte dyr, dyr som avlives med nervøse symptomer etc.). Både positive og et representativt utvalg av negative dyr bør genotypes for å vurdere mottakelighet. Overvåkningsprogrammet må revideres årlig avhengig av funn.

Rapporten konkluderer med at det ikke er rapportert at sjukdommen kan overføres fra smittede hjortedyr til mennesker (zoonotisk potensiale), men det påpekes samtidig at egenskaper ved sjukdommen, det være seg forekomst, vertsspekter og evt. zoonotisk potensiale, er lite forstått. Mer kunnskap er nødvendig.

Av risikobaserte tiltak som anbefales for å hindre introduksjon til EU er det relevant å forby import av levende hjortedyr, unngå import av urin fra hjortedyr og gjennomføre informasjonskampanjer blant hjorteoppdrettere og jegere. Hvis det gjennom overvåkning skulle vise seg at sykdommen allerede er til stede i EU, vil det være aktuelt å redusere kontakt mellom populasjoner av hjortedyr, redusere dyretettheten innen populasjoner, unngå kontaminering av miljøet med potensielt smittet slakteavfall, gi opplæring om sjukdommen til tilsynsmyndigheter, hjorteoppdrettere, skogeiere, jegere og andre med ansvar for forvaltningen av hjortedyr og lage beredskapsplaner. 

Her finner du hele rapporten

Her finner du mer informasjon om Chronic Wasting Disease

Aktuelle lenker
Nyhetssak om rapporten hos regjeringen.no
Nyhetssak om rapporten hos VKM

Del artikkel