Den første Dyrehelserapporten overlevert Mattilsynet

For første gang har Veterinærinstituttet samlet sine vurderinger av helse- og velferdssituasjonen for landdyr i Norge i en nasjonal dyrehelserapport. Mattilsynet ved administrerende direktør Ingunn Midttun Godal fikk i dag overrakt det første eksemplaret av adm. dir. Gaute Lenvik.

Dyrehelserapporten gir et samlet overblikk over status for dyrehelse og –velferd i Norge. Rapporten presenterer data fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, risikovurderinger og øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2019. I tillegg er data og analyser fra andre kilder vist til.

– Veterinærinstituttets ambisjon er å utgi dyrehelserapporten årlig. Vi håper rapporten vil vise seg som et nyttig verktøy for næringene, forvaltningen og andre interesserte på samme vis som Fiskehelserapporten er blitt det, sier avdelingsdirektør Merete Hofshagen som er ansvarlig redaktør for rapporten.

– Norges geografiske plassering langt mot nord med et kjølig klima, små garder med avstand mellom husdyrbesetningene er en fordel med tanke på å holde smittepress og sjukdommer nede, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Men den gode norske dyrehelsen har ikke kommet av seg selv. Det daglige arbeidet med smittevern hos alle som driver med dyr, - at vi klarer å unngå at dyra har kontakt med smittestoffer, er en svært viktig forutsetning for å opprettholde den gode sykdomsstatusen. Globalisering og klimaendringer gjør at vi ikke kan ta den gode dyrehelsa for gitt. Kontinuerlig oppmerksomhet og årvåkenhet er derfor grunnleggende for å forhindre sjukdommer i å etablere seg og spre seg i Norge, sier Bollestad.

 – Dette er en rapport vi i Mattilsynet ser fram til å lese, sier adm. dir. Ingunn Middtun Godal i Mattilsynet. Kunnskap om verdien av god dyrehelse er viktig, ikke minst når man ser den slående forskjellen mellom Norge og andre land. Det skyldes ikke bare klima og geografi, men ikke minst godt forebyggende dyrehelsearbeid. Kunnskap fra rapporter som denne er nødvendig for å forebygge godt også framover.

Dyrehelserapporten omfatter så vel tradisjonelle produksjonsdyr som andre tamme dyr, inkludert kjæledyr, hest, samt kamelider og vilt. Smittsomme sykdommer og velferd er vektlagt, mens ikke-smittsomme sykdommer i liten grad er omtalt.

For de fleste dyrearter er den generelle statusbeskrivelsen fulgt av en mer detaljert beskrivelse av en utvalgt sykdom eller helsetrussel som forekommer i Norge allerede. I tillegg er en sykdom som potensielt kan utgjør en trussel for dyreartens helse i Norge beskrevet. Dyrehelserapporten omtaler også dyrevelferd, antibiotikaforbruk og -resistens og trygt fôr i egne kapitler.

–Veterinærinstituttet ønsker tilbakemeldinger på innhold og form i det som er vår første dyrehelserapport. Arbeidet med neste års utgave er alt startet opp, og vi vil vurdere alle tilbakemeldinger i arbeidet med å utforme neste årsrapport i løpet av våren 2021, sier Merete Hofshagen.

Les Dyrehelserapporten 2019 her.

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Del artikkel