Bedre kontroll på lakselus med strategispill

Veterinærinstituttet har lansert en oppdatert versjon av «lakselusspillet», hvor målet er å holde kontroll på lakselusa i et virtuelt oppdrettsanlegg. Spillet bygger på en matematisk modell anvendt i prosjektet LuseKontroll, som nå er ute med sin sluttrapport.

Det forskes mye på å løse lakselusproblemet i oppdrettsnæringen. Som en del av dette, er det utviklet matematiske modeller for hvordan lakselusa utvikler og formerer seg og spres mellom anlegg, og hvordan lusebehandlinger og andre kontrolltiltak reduserer lusetallene.

I det nylig avsluttede FHF-finansierte prosjektet LuseKontroll har forskere fra Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ samarbeidet om å videreutvikle en slik modell og bruke modellen til å finne bedre strategier for lusekontroll. Med utgangspunkt i modellen er det altså utviklet et spill hvor man kan prøve ut ulike strategier og tiltak under ulike forutsetninger for å oppnå lavest mulig lusenivåer.

Riktig timing

Modellen spillet bygger på ble statistisk tilpasset detaljerte produksjonsdata fra 90 produksjonssykluser fra hele norskekysten. Forskerne brukte blant annet modellen til å undersøke følgene av medikamentell resistens og redusert behandlingseffekt. Resultatene viste at dette ikke bare fører til at det må behandles hyppigere, men også til at gjennomsnittlig lusenivå blir høyere. Et annet funn var at riktig timing av en høyeffektiv lusebehandling, kan redusere smittepresset under utvandringsperioden for villfisk. Timingen har derimot mindre å si for totalt behandlingsbehov og gjennomsnittlig lusenivå under produksjonssyklusen.

Oppdatert versjon

Lusespillet ble lansert på Lusekonferansen i Trondheim i januar 2024 og er nå oppdatert med noen mindre endringer.

Du kan prøve lusespillet her

 ‒Vi håper at økt forståelse for verktøyene vi utvikler kan bidra til enda bedre kommunikasjon mellom forskningsmiljøene og andre aktørene i akvakultur, sier Lars Qviller, faglig ansvarlig for spillet.

‒ Vi håper også spillet kan være nyttig i opplæring, for eksempel i utdanningen av akvakulturstudenter, uttaler prosjektleder Leif Chr. Stige.

Lusepillet ble til som en del av forskningsprosjektet. Spillet ble utviklet i samarbeid med Ecofluent AS som lagde prototypen og Megapop AS som sto for den endelige versjonen.

Resultatene fra prosjektet LuseKontroll er oppsummert i sluttrapporten og to vitenskapelige artikler.

Del artikkel