Akseptabel fiskevelferd i fiskehospitalet Helixir

Denne saken er eldre enn to år

Pilotflåten Helixir er blitt testet uten legemiddel på tre ulike lokaliteter som første del av et dokumentasjonsløp av fiskevelferd og effekt. Rapporten slår fast at effekten på fiskevelferd vurderes å være innenfor det akseptable når HeliX-tanken er fylt med sjøvann. Det gjenstår å teste teknologien med legemiddel.

{{GALLERY}}
Pilotflåten Helixir er teknologi som er utviklet for å kunne gi kontrollerte badebehandlinger, og omtales også som et «fiskehospital». Fisken føres gjennom et ferdig dosert lukket behandlingsvolum ved hjelp av en «skrue» som gir kontrollert holdetid, og lus som ramler av i badet filtreres bort.

Få signifikante ytre skader, men økning på øyeskade på liten fisk
Veterinærinstituttet og fiskehelsetjenesten Åkerblå har gjennom utprøvinger av teknologien på tre ulike lokaliteter vurdert fiskevelferden i Helixir. Resultatet viser at det på behandlingsdagen var svært få signifikante endringer i akutte ytre skader på fisken etter at den har vært gjennom Helix-tanken sammenlignet med hvordan fisken var før den gikk gjennom skruesystemet i Helixir-flåten.

Det ble imidlertid registrert en økning i grad 1 øyeskader (30% økning) på lokaliteten med den minste fisken på 1,2 kg. En medvirkende årsak kan ha vært at fisken her tidvis pakket seg oppå hverandre i silkassen, noe man har muligheter til å justere/utbedre. Det ble ikke registrert økt forekomst av øyeskader under de andre utprøvingene med større fisk på 4,7 og 3,2 kg. Av senskader observert i ukene etter håndteringen vil man i det videre utprøvingsløpet følge nærmere opp eventuelle snuteskader. Det virket ikke som om lus ramlet av i HeliX-tanken i noen stor grad når denne kun var fylt med sjøvann.

Tidlig utprøving viktig
− Generelt er det viktig å få testet fiskevelferden tidlig i utprøvingsfasene, på denne måten kan vi bidra til nødvendige justeringer og optimalisering underveis, sier Kristine Gismervik som er leder for dokumentasjonsprosjektet. 

− I dette FHF-finansierte prosjektet har vi fått være med fra den første uttestingen med fisk på et slaktemerdanlegg. Vi har testet teknologien uten legemiddel tre ganger for å få et grundig sammenlikningsgrunnlag når man i neste del ønsker å teste teknologien med et avlusingsmiddel, forteller hun.

Velferdsvurderingen er gjort på bakgrunn av en rekke velferdsindikatorer, hvor man foruten å kontrollere for ytre skader på fisken har sjekket både vannkvaliteten i HeliX-tanken, stresshormonet kortisol, og data over dødelighet og appetitt. Men Gismervik forteller det er ønskelig med et større vitenskapelig sammenlikningsgrunnlag av fiskevelferden ved bruk av andre teknologier, både nye og eldre. Hun  håper derfor at denne typen dokumentasjon vil gjøres mer tilgjengelig i fremtiden. −Dette er viktig både for å kunne finne de beste målene for fiskevelferd, men også for å sammenlikne og optimalisere ny teknologi, avslutter Gismervik. Del 2 som omfatter utprøving med legemiddel er i planleggingsfasen.

Helixir-teknologien er utviklet i samarbeidet mellom Stranda Prolog AS og Måsøval fiskeoppdrett AS.

Les hele rapporten her:

Kristine Gismervik

Fagansvarlig fiskevelferd, veterinær, PhD
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel