Besøksgårder - Informasjon til arrangører

Som arrangør av besøksgård, åpen gård eller gårdsturisme må man ta forhåndsregler for å minimere risiko for smitte mellom mennesker og dyr. 

Kontakt mellom mennesker og dyr kan være til gjensidig glede, men man skal huske på at det er flere smittestoff/sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).

Informasjonen som gis her setter fokus på dette, samt hva du som arrangør kan gjøre for å hindre slik smitte. I tillegg omhandles rene dyresykdommer som besøkende kan bringe med seg f. eks. via klær og sko, via matvarer eller via kjæledyr for så videre å smitte gårdens egne dyr. Dyrevelferd omhandles også.

Forebyggende tiltak

Hva du som arrangør kan gjøre for å hindre smitte fra dyr til mennesker:

 • Sørge for lett tilgjengelige håndvasker med såpe
 • Sette opp plakat som minner folk på å vaske hendene. Du kan skrive ut denne ferdige plakaten.
 • Sørge for adekvate toalettfasiliteter for besøkende (med håndvask og såpe)
 • Ha egen spiseplass for besøkende på område hvor dyr ikke ferdes
 • Hindre smitte via mat og drikkevann
 • Ikke la besøkende (særlig ikke små barn) smake på upasteurisert melk og/eller produkter fra disse da upasteurisert melk kan være forurenset med smittestoffer
 • Forebygge sykdom hos dyrene ved god hygiene, samt regelmessig vaksinering og antiparasittbehandling (ikke glem hund og katt)
 • Holde besøkende borte fra syke dyr, særlig dyr med diaré. Er diaré et problem i besetningen, bør gården stenges for besøkende

Hva du som arrangør kan gjøre for å hindre smitte til gårdens egne dyr:

 • Forebygge sykdom hos dyrene ved god hygiene, samt regelmessig vaksinering og antiparasittbehandling (ikke glem hund og katt)
 • Ikke la besøkende fôre dyrene med medbrakte matvarer eller matavfall. Du kan skrive ut denne ferdige plakaten for å informere om at dyrene ikke skal mates
 • Ikke la besøkende ha med egne dyr. Dersom besøkende har med egne dyr, hold disse unna områder der egne dyr ferdes
 • Ikke tillat besøk av folk som har vært i nær kontakt med dyr fra land med pågående alvorlig dyresjukdom (minimum 72 timers karantene)
 • Overhold anbefalingen om minimum 48 timers karantene for folk som har vært i husdyrmiljø i andre land
 • Sørge for adekvate toalettfasiliteter for besøkende (med håndvask og såpe)
 • Sørge for støvlebad eller sko/støvleovertrekk før besøkende går inn i husdyrrom
 • Ha overtrekksklær til besøkende

Generelle hygieneråd:

 • Sørge for godt renhold rundt dyrene og et rent og tørt miljø
 • Holde dyrene reine
 • Fjerne avføring fra dyrene ofte, holde det rent og tørt
 • Sørge for god hygienisk kvalitet på fôr og drikkevann 
 • Rengjøre drikkekar og fôrsteder jevnlig
 • Hindre at katter kan gjøre fra seg i fôr og holde katter og hunder unna husdyrrom
 • Ha egne støvler eller overtrekk til besøkende - særlig til de som har nær kontakt med andre besetninger – andre dyreeiere, veterinær, inseminør, personell på melkebil og slaktebil etc.
 • Holde syke dyr atskilt fra friske dyr
 • Rengjør lånt/brukt redskap/utstyr før bruk på egen gård 
 • Unngå høy dyretetthet
 • Minimalisere kontakten med andre besetninger
 • Sørge for kontroll med skadedyr
 • Unngå unødig kontakt med ville fugler og dyr

Dyrevelferd

Kontakt mellom mennesker og dyr kan være til gjensidig glede, men man skal være oppmerksom på at nærkontakt, spesielt over lenger tid også kan være en påkjenning for dyrene. Dersom terskelen overskrides, vil ikke bare dyrets velferd være redusert, men i noen tilfeller kan dyret representere en risiko for mennesker ved at dyret kan reagere aggressivt (f.eks. bite eller sparke). Det er derfor nødvendig at dyret har mulighet å trekke seg unna når det ikke ønsker kontakt med mennesker.

Hva du som arrangør kan gjøre for god dyrevelferd:

 • Sørge for god plass i binger 
 • Holde det rent og pent
 • Holde sosiale dyr i gruppe
 • Sørge for sysselsettingsmateriale for dyrene
 • Ikke la publikum ha adgang på alle sider av en binge
 • Lage en friplass i binger der barn har adgang, f.eks. en lukket kasse for kaniner eller en bakre binge for kalver, der dyrene kan trekke seg unna. 
 • Skjerme syke og påkjente dyr for publikum, liksom dyr med nyfødte unger
 • Ikke la publikum mate dyr med medbrakt mat, tilby eventuelt fôr som kan gis
 • Ikke la dyrene få for mye fôr – begrens eventuelt tiden da fôring er tillatt
 • Holde hele tiden nøye tilsyn og veiled publikum - ikke alle har erfaring med dyr eller forstår deres kroppsspråk

Sykdommer og smitteveier

Smitte til besøkende
Sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser, kan smitte fra gårdens dyr til besøkende (men også fra besøkende til gårdens dyr). Både dyr og mennesker kan være friske smittebærere av en rekke slike sykdommer og skille ut smittestoff i sin avføring. Eksempler på dette er Campylobacter hos forskjellige dyrearter og VTEC hos drøvtyggere som representerer viktig matbåren smitte. En annen smittevei til mennesker av slike smittestoffer er fra dyrenes avføring via hender og videre oralt når man spiser. Toxoplasma hos katt kan også smitte mennesker på denne måten. I tillegg til disse sykdommene som smitter via munnen, smitter noen sykdommer som for eksempel ringorm og smittsom munnskurv ved kontakt og kan gi sykdom i huden.

Barn, gravide, gamle og personer med nedsatt immunsystem er en risikogruppe for mange sykdommer som kan smitte fra dyr, dvs. de er mest utsatt for å bli syke av disse sykdommene og får også mer alvorlige symptomer. Da barn er en av hovedmålgruppene for besøksgårder/åpengård arrangementer, er det viktig å ta de forhåndsregler man kan ta for å hindre smitte til denne gruppen.

Eksempler på noen av de smittestoff/sykdommer som kan smitte fra dyr til besøkende er:

 • Campylobacter
 • Toxoplasma
 • Cheyletiella (pelsmidd)
 • VTEC/EHEC
 • Ringorm
 • Smittsom munnskurv

Her kan du lese mer om sykdommer som kan smitte fra dyr til besøkende

Smitte til gårdens egne dyr
Utvidet besøksvirksomhet øker faren for å spre både smittsomme dyresykdommer og sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser. Zoonoser kan som nevnt over smitte fra gårdens dyr til besøkende, men også fra besøkende til gårdens dyr.

Norge er fri for, eller har lav forekomst av, de fleste alvorlige dyresykdommer og zoonoser. For å beskytte dyr og mennesker er det ønskelig å opprettholde denne situasjonen. Smitte kan føres inn i landet bl.a. via dyr, dyreprodukter og mat, og derfor er det strenge regler for å ta med seg slikt fra utlandet. Mennesker kan også bringe med seg smitte fra utlandet via klær, sko eller lignende og derfor skal de som har vært i kontakt med dyr i land der det pågår utbrudd av en alvorlig smittsom dyresykdom, holde seg unna dyr den første tiden de er i Norge! Generelt anbefales det at alle som har vært i kontakt med husdyrmiljø i andre land skal holde seg unna norske husdyr i minimum 48 timer.

Eksempler på noen av de smittestoff/sykdommer som kan smitte til gårdens egne dyr er:

 • Salmonella
 • MRSA
 • Munn og klauvsjuke
 • Trikiner
 • VTEC/EHEC
 • Tuberkulose
 • Svinepest
 • Rabies
 • Ekinokokkose
 • Brucellose
 • Fugleinfluensa

 Her kan du lese mer om sykdommer som kan smitte til gårdens egne dyr

Formelle krav

Skal du arrangere åpen gård eller driver som besøksgård eller gårdsturisme, ta kontakt med Mattilsynet for råd og veiledning. Det finnes flere formelle krav som skal overholdes bl.a. i forbindelse med framvisning av dyr og ved bevertning/matservering. Les mer om regelverk rund besøksgårder hos Mattilsynet

 Ressurser