Virussykdommen caprin artritt encefalitt (CAE) påvist i en geitebesetning i Troms

Veterinærinstituttet har påvist virussykdommen caprin artritt encefalitt i en geitebesetning i Troms. Diagnosen er stilt på grunnlag av påvisning av antistoffer mot lentivirus i blodprøver fra geiter i besetningen.

- Geitenæringen, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har lagt ned store ressurser gjennom flere år for å bekjempe caprin artritt encefalitt (CAE). Det er derfor alvorlig når denne smittsomme og tapsbringende sykdommen opptrer på nytt i vår geitebestand, sier Annette Kampen, dyreartsansvarlig for småfe ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet tar nå prøver fra den berørte besetningen, som Veterinærinstituttet analyserer, for å få oversikt over omfanget av smitten.

- For å se om flere besetninger er smittet, skal Mattilsynet kartlegge om det finnes besetninger som har kontakt med den smittede. Mattilsynet pålegger restriksjoner på kjøp og salg og flytting av dyr, i tillegg til at smittede dyr må slaktes. En slik sykdomspåvisning en belastning for dyreeier, sier Kampen.

Tidligere utbredt i Norge

Før år 2000 var CAE svært utbredt blant norske geiter. Et stort samarbeidsprosjekt i trepartssamarbeidet mellom geitenæringen, Veterinærinstituttet og myndighetene, kalt Friskere geiter, sørget i perioden 2001-2014 for at forekomsten av de tre sykdommene CAE, paratuberkulose og byllesjuke ble vesentlig redusert som følge av sanering i alle norske melkegeitbesetninger og flere andre geitehold. 

Siden 2012 har Veterinærinstituttet, på oppdrag for Mattilsynet, overvåket CAE hos geiter/sau for tidlig å kunne oppdage eventuelle nye tilfeller.

- Når vi nå analyserer prøver fra overvåkingsprogrammet og oppdager CAE, så viser det at overvåkingen fungerer. Samtidig er det alvorlig at denne sykdommen dukker opp igjen. Vi jobber nå med å undersøke utbredelsen av smitten i besetningen, sier Kampen

Alvorlig virusinfeksjon

Sykdommen caprin artritt/encefalitt (CAE) forårsakes av viruset caprin artritt encefalitt virus (CAEV), i familien Retroviridae. CAE gir leddbetennelse, hjernebetennelse, jurbetennelse og i noen tilfeller lungebetennelse hos geit.

Sau kan også smittes av CAE, men blir vanligvis ikke syke. CAE-viruset er i slekt med mædi-viruset, som gir sykdommen mædi hos sau. Verken mædi eller CAE smitter til mennesker, men gir store plager for dyrene.

CAE er en B-sykdom, og mistanke eller forekomst skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Del artikkel