Veterinærinstituttet har bidratt til ny risikovurdering av muggsoppgiften DON

Denne saken er eldre enn to år

En ny risikovurderingen gjort av EFSA konkluderer med at mengden av muggsoppgiften deoksynivalenol (DON) i mat og fôr som dyr og mennesker kan få i seg, kan ha verdier over det som er satt som tålegrense.

EU har for tiden stort fokus på å finne ut hvilke mykotoksiner som  utgjør en trussel mot folk og dyr. EUs mattilsyn, EFSA (Eurpoean Food Safety Authority), har med hjelp av en arbeidsgruppe der blant andre Veterinærinstituttet er representert, levert en ny rapport som viser at folk og dyr kan få i seg nivåer av mykotoksinet deoksynivalenol (DON) i mat og fôr som kan være over det som er satt som tålegrensen (tolerabelt daglige inntak) på 1 µg/kg kroppsvekt.

−Dette indikerer en potensiell risiko for folkehelsen, forteller forsker Gunnar Sundstøl Eriksen ved Veterinærinstituttet, som er medlem av EFSAs arbeidgruppe. − Inntaket var spesielt høyt for barn og unge. Blant husdyr er det gris og muligens fisk som har et innhold i fôr som potensielt kan være en risiko for dyrehelsen og dyrevelferd, forklarer han.

Data bruk for å beregne inntaket

EFSA har samlet inn data for forekomst av DON i korn, mat og fôr. Disse dataene har sammen med informasjon om kosthold i flere av EUs medlemsland og kunnskap om typiske fôrsammesetninger og fôringspraksis for ulike husdyr blitt brukt til å beregne inntaket av DON og tre modifiserte varianter av DON.

Rapporten inneholder også en gjennomgang av toksikologiske studier av DON publisert siden forrige gang EUs vitenskapelige komitee gjorde en risikovurdering for DON i mat (SCF, 1999) eller i fôr (EFSA 2004). Basert på denne gjennomgangen, har EFSA fastsatt hvilke mengder mennesker og dyr trygt kan få i seg fra mat og fôr.

Daglig tolerabelt inntak gjelder for summen av de ulike DON-variantene

For mennesker opprettholder EFSA det tolerable daglig  inntaket (TDI) på 1 µg/kg kroppsvekt/dag som mål på hvor mye en - basert på dagens kunnskap - trygt kan få i seg, men det tolerable daglige inntaket gjelder nå for summen av DON og de tre modifiserte formene 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON og DON-3-glukosid.

Estimert inntak over tålegrensen

Etter å ha sammenlignet de estimerte inntakene og de fastsatte TDI, konkluderer EFSA med at det er bekymringsfullt for helsen at det estimerte inntaket var over TDI. Det høyeste inntaket hadde barn og unge.

EFSA konkluderer videre med at det er en mulig risiko for at DON kan ha effekter i gris og muligens i fisk. For andre dyrearter var det estimerte inntaket lavere med større margin til hva som anses som skadelige nivåer for de aktuelle artene.

Flere risikovurderinger for mykotoksiner

EU har derfor utarbeidet mange risikovurderinger for mykotoksiner i løpet av de siste årene. Dette arbeidet er den fjerde rapporten fra  ei  arbeidsgruppe for Fusariumtoksiner nedsatt av EFSA. De har tidligere publisert risikovurderinger for T-2 og HT-2 toksin, enniatiner og beauvericin samt nivalenol i mat og fôr.  Arbeidsgruppa har to gjenstående med risikovurderinger i sitt mandat. Gunnar Sundstøl Eriksen fra Veterinærinstituttet er medlem i arbeidsgruppa.

Les EFSA-rapporten

Del artikkel