Veterinærinstituttet deltar i prosjekt som skal redusere risikoen for pandemier

Hvordan utvikler en lokal pandemi seg til en global trussel og hvordan kan denne prosessen unngås eller stoppes i tide? Forskere fra Norge, Thailand og Europa skal gjennom det EU-finansierte prosjektet Pandasia undersøke hvordan smittsomme sykdommer overføres mellom dyr, mennesker og miljø, og hvordan pandemier oppstår.

Målet med prosjektet er å utvikle forebyggende tiltak og funnene vil bli brukt til å forbedre helsekunnskapen til ulike målgrupper og lokalsamfunn i Thailand og Europa, og forhåpentligvis forhindre neste pandemi.

Kyrre Kausrud, forsker ved Veterinærinstituttet
Kyrre Kausrud, forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm

- Veterinærinstituttet skal hovedsakelig bidra med økologisk og evolusjonær modellering av dynamikken i virus, som kan være i ferd med å utveksles mellom ville dyr, husdyr og mennesker. Arbeidet innebærer flere skalaer og tilnærminger. På lokal skala gjelder det med smitterisiko basert både på teoretiske studier og på feltarbeid som gjøres i Thailand. Når det gjelder stor-skala, så handler det om regional og global spredningspotensiale, og hvordan adaptiv (evolusjonær) dynamikk former virusene i prosessen, forteller forsker innen epidemiologi ved Veterinærinstituttet Kyrre Kausrud, som er med i prosjektet.

Prosjektet startet i januar 2023, og koordineres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Nye infeksjonssykdommer forårsaket av zoonotiske patogener, som virus og bakterier som overføres mellom dyr og mennesker, utgjør en økende trussel mot global helse. Slike zoonoser oppstår først og fremst der ville dyr og mennesker kommer i jevnlig kontakt. På grunn av artsmangfoldet, befolkningstettheten og bevegelsesmønster, regnes Sørøst-Asia som hotspot for fremveksten av nye zoonoser og påfølgende pandemier. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold øker risikoen for nye pandemier.

Tar prøver av flaggermus, rotter og mygg

Forskerne skal utvikle løsninger for hvordan befolkningen kan lære mer om hva som er farlig og om hvordan de kan beskytte seg. En annen del av Pandasia-prosjektet blir å ta prøver av flaggermus, rotter, mygg, igler og andre arter, og også av jord, luft og vann. Prøvene skal vise hvilke virus som faktisk finnes i et område og hvilke dyrearter de finnes i. Samtidig skal forskerne ta blodprøver av mennesker.

-Målet med prosjektet er å undersøke opprinnelsen til pandemier veiledet av Én helse-tilnærmingen, altså hvordan mennesker, dyr og miljø påvirker hverandre helsemessig og sosialt, sier Hans J. Overgaard, professor ved NMBU og prosjektleder for Pandasia.

De neste fire årene skal biologer, veterinærer, matematikere, sosiologer og leger fra Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Thailand jobbe tett sammen for å forstå dynamikken til såkalte zoonotiske "spillover-infeksjoner" og for å utvikle et prediktivt rammeverk med effektive forebyggende tiltak.

Data fra lokalsamfunn i Thailand

Forskerne skal samle inn data fra lokalsamfunn i Thailand for å finne ut hvordan de eksponeres for dyreliv og husdyr. Spesialister på biologisk mangfold vil ta prøver av dyr og insekter, som virologer deretter vil undersøke for virus som har potensial til å smitte over på mennesker. Basert på disse dataene skal det utvikles modeller som tar sikte på å forutsi risikoen for spredning av nye smittsomme sykdommer.

Deretter vil forskerne utvikle en plan for pandemiberedskap og forebyggingskompetanse, som skal brukes til å forbedre kunnskapen og praksisen til lokalsamfunn og slik at de kan redusere og forhindre smitte fra dyr til mennesker. Dermed vil de redusere risikoen for at lokale utbrudd blir globale pandemier.

Partnerne i Pandasia-prosjektet tar sikte på å utvide sin egen forståelse av driverne for nye infeksjonssykdommer og samspillet mellom virus, mennesker, dyr og miljø.


 

→ Her kan du lese mer om prosjektet.

Kontakt ved Veterinærinstituttet:

Del artikkel