Vellykket reetableringsprosjekt i Steinkjervassdraget

Denne saken er eldre enn to år

Resultater fra reetableringsprosjektet etter behandling mot lakseparasitten G. salaris viser at det er fisk som er satt ut fra Miljødirektoratets genbank som har dominert i vassdraga. Dermed er den unike genetikken som er samlet inn til genbankprosjektet tilbakeført til vassdragene med suksess. 

I reetableringsperioden er det i alt tilbakeført ca. 8.000.000 rognkorn av laks fra Miljødirektoratets genbank på Haukvik i Hemne kommune, fordelt med ca. 2.000.000 i Figga, ca. 3.200.000 i Ogna og ca. 2.800.000 i Steinkjer og Byaelva. Det er også tilbakeført ca. 162.000 rognkorn av Sjøørret til Figga og ca. 134.000 til Byaelva fra Fylkesmannen i Møre og Romsdals genbank på Herje i Rauma kommune.

Tilbakevandring av voksenfisk til vassdragene har vært lavere enn forventet, men det kan se ut som om gytebestandsmålene både i Figga og Steinkjerelva/Byaelva er oppnådd i 2016.

Innsiget av laks til Trondheimsfjorden i reetableringsperioden har også generelt vært noe lavt. Det estimerte innsiget av laks i 2013 var det nest laveste som har vært beregnet siden 1997, og 2012 var også blant de fire laveste innsigene i samme periode (Ulvan et al 2016). Samtidig ser en at voksenfiskbestanden i Figga og Byaelva med Steinkjerelva øker fra 2015-2016, og sannsynligvis er gytebestandsmålet nådd i for begge disse elvene i 2016.

Lenke til rapporten
Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdraget –Sluttrapport

Del artikkel