Varsling av smittepress av lakselus forklart med animasjon

Lakselus er et stort hinder for vekst i oppdrettsnæringa og truer helse og velferd for oppdrettet og vill laksefisk. Dynamiske verktøy som er utarbeidet for å kunne varsle hvor mye lus laksen kan få på seg frem i tid forklares nå i en animasjonsfilm.

Animasjonsfilmen som Veterinærinstituttet har fått produsert, viser blant annet hvordan verktøyene, lusekartet og lusekalkulatoren som Veterinærinstituttet har utviklet, kan hjelpe oppdrettere i å planlegge tiltak for å holde lusetallet nede.

Oversikt over smittepress langs kysten

Lusekartet er et nettbasert verktøy som viser smittepress fra lakselus i hele Norge, der en også kan zoome seg inn på bestemte områder. Verktøyet gir oppdrettere og inspektører i Mattilsynet ukentlig oppdatering av situasjonen og mulighet for å se smittepress to uker fram i tid. Kartene kan også benyttes som historisk dokumentasjon for utviklingen av smittepresset for lus eller i planleggingen av nye oppdrettslokaliteter.

Oversikt lokalt tre uker frem i tid

Lusekalkulatoren er et nettbasert verktøy som den enkelte oppdretter kan bruke for å finne ut hvor mange lus det forventes å bli i hver enkelt merd på sitt anlegg i løpet av de påfølgende tre uker.

Som videoen forklarer ligger en mengde data bak beregningene som lusekartet og lusekalkulatoren gjør. Dette er data fra lusetellinger som skjer ukentlig og stadier av disse, antall fisk, sjøtemperatur samt sjøavstand til nærliggende anlegg.

Beregner smittepress på et gitt sted til en gitt tid

− Idéen bak verktøyene er enkel, forklarer forsker Peder Jansen ved Veterinærinstituttet. − Voksne reproduktive hunnlus som telles i dag, produserer egg som klekker og utvikler seg videre til smittsomme luselarver. Disse larvene spres i vannmassene og vil en eller annen gang i fremtiden kunne smitte en laksefisk, om den kommer i nær nok kontakt. Både antallet egg som produseres over tid og utviklingstid frem til smittsom larve er svært avhengige av vanntemperaturen. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Norsk regnesentral mfl og Norsk institutt for naturforskning har brukt kunnskap om dette, sammen med lusetellingene og rapporter om antall fisk på oppdrettsanleggene, til å utvikle disse verktøyene som beregner smittepress langs kysten på et gitt sted til en gitt tid, forklarer han. Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) har vært en viktig bidragsyter til denne forskningen.

Prøv lusekartet 

Prøv lusekalkulatoren 

Peder A Jansen

Forsker
Mobilnr: +47 98063020
E-post: pedera.jansen@vetinst.no

Del artikkel