Tungmetaller over akseptabelt nivå i ny fyllingsdam i Namsvatnet

Målinger av tungmetaller i slam nedstrøms for den nye fyllingsdammen i Namsvatnet i Nord-Trøndelag viser forhøyede nivå av kobber, krom og nikkel. En ny rapport fra Veterinærinstituttet viser at nivået av tungmetaller er over anbefalte nivå og kan gi kroniske skader på dyr, fauna/miljø, men også human helse, ifølge statlige vurderinger av grenseverdier.

Veterinærinstituttet fikk i oppdrag i 2020 fra Namsen Vannområde å undersøke mengde tungmetaller i slam i de øverste delene av Namsen ned til Storflya, samt gjøre noen observasjoner rundt forekomst og omfang av slam i disse områdene. Namsen er et av Norges større nasjonale laksevassdrag. I sine øvre deler renner Namsen gjennom Børgefjell nasjonalpark, ett av landets større og viktigste sammenhengende villmarksområder.

I den nye rapporten «Tungmetaller i slam nedstrøms dam i Namsvatnet» ble det gjort undersøkelser av tungmetallene; arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink i slam.

-Våre undersøkelser viser forhøyet konsentrasjon av tungmetaller i slam i Namsen nedstrøms den nye fyllingsdammen av grønnstein i Namsvatnet. Spesielt kobber, krom og nikkel viste konsentrasjoner godt over det som kan ansees som aksetabelt. Steinmassene i dammen, i restmassene og i steinslam som ble ført ut i og nedover elva representerer potensielle kilder for fremtidig utlekking av tungmetaller. Dette kan ansees å kunne ha kroniske effekter ved langtidseksponering, sier prosjektleder ved Veterinærinstituttet Vidar Moen.

Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel