Storsatsing på oppdrett til havs

Veterinærinstituttet er med i Grønn Plattform-satsing som skal utvikle bærekraftige havbruk ute til havs.

18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner går sammen om et felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr. Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra Grønn Plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

–Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet. Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, som ledes av Blue Planet AS.

Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en global befolkning som vil overstige ni milliarder i 2050. Til det behøves ny teknologi som gjør at verdens matproduksjon kan økes samtidig som miljøet i havet bevares og verdens ressurser ivaretas på en forsvarlig måte.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

–Veterinærinstituttet setter fiskehelse og velferd i fokus for bærekraftig og miljøvennlig havbruk. Oppdrett til havs i store oppvekstsystemer vil kunne skape helse- og velferdsmessige utfordringer for oppdrettsfisken, og det vil være avgjørende at fisken er helsemessig robust ved overføring til disse systemene. I dette prosjektet vil vi rette innsatsen mot best mulig smitteforebyggende tiltak og smarte overvåkningsmetoder for å avdekke infeksjoner og sårbare fysiologiske og immunologiske tilstander i fiskebestandene tidligst mulig, sier Trude Vrålstad, seksjonsleder forskning fiskehelse, Veterinærinstituttet. Hun skal lede arbeidspakken for forebyggende biosikkerhet i kompetanseprosjektet, mens seniorforsker Sonal Patel skal lede arbeidspakken for robust smolt i hovedprosjektet. Flere andre forskere fra Veterinærinstituttet deltar også i denne storsatsningen.

Målet med prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd.  Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner.

Havbruk til havs gir havbruksnæringen nye utfordringer med de ekstreme bølge- og vindforholdene til havs. I tillegg vil det kreve nye løsninger for å håndtere lange avstander og forhold for oppdrettsfisken som hittil er lite kartlagt. Prosjektet skal lede til kunnskap og innovasjon som reduserer energibruk og klimaavtrykk, og gir fisken gode livsbetingelser.

Grønn Plattform-prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også redusere miljøavtrykket og bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver.

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  3. Elektrifisering av oppdrett til havs
  4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  6. Logistikk til havs
  7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Støtten fra Grønn Plattform utbetales over 3 år.

Fakta havbruk til havs/offshore havbruk

I Regjeringens rapport «Havbruk til havs» (desember 2018) defineres havbruk til havs/offshore havbruk som havbruk i utaskjærs områder og ytre sjøområder. Det vil si områder som ligger utenfor plan og bygningslovens virkeområde, men minst 20 nautiske mil utenfor grunnlinjen og områder som ligger lenger ut fra kysten, men innenfor norsk økonomisk sone.

Fakta om Grønn plattform

Grønn plattform er en nasjonal satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og Siva, som står bak ordningen, er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Søknadsfrist for hovedutlysningen var 12. mai 2021. Tildeling av prosjektene skjer i september 2021.

Fakta om verdiskapingspotensialet

En helhetlig verdikjede for havbruk til havs betyr unike muligheter for norsk havbruk og for norsk industri. Rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» utarbeidet for Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri (desember 2020), synliggjør at havbruk til havs kan lede til en verdiskaping for verdikjeden med ringvirkningsnæringer, målt i faste 2020-kroner, på 2-7 milliarder kroner i 2040 til 30-90 milliarder kroner i 2050.

96 millioner fra Grønn Plattform til bærekraftig havbruk til havs (Stiim Aqua Cluster)

 

Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder
Mobilnr: 4793222380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

Del artikkel