Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander

Denne saken er eldre enn to år

Best mulig kunnskap om villreinen i Nordfjella sone 1 er viktig for når man kan friskmelde andre reinbestander i Norge framover. Derfor er prøver fra tidlig fase nå retestet med ny metode for å sikre best mulig beregningsgrunnlag.

I første fase av villreinjakten i Nordfjella sone 1 i 2016 ble det kun benyttet EU-godkjent påvisningsmetode for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke), altså testing av hjerneprøver.

Av faglige grunner var det ønskelig også å analysere lymfeknuter, da det er kjent at klassisk CWD kan vise seg i disse på et tidlig stadium. Dermed utviklet Veterinærinstituttet nye metoder for å slå sammen prøvematerialet slik at man fikk analysert både hjerne og lymfeknuter. Dette ble innført etter 15. september 2016. Da var det allerede gjennomført rundt 225 analyser med standardmetode på hjerne. Veterinærinstituttet hadde imidlertid sikret seg og oppbevart lymfatisk vev også fra disse dyrene.

- Analysene av lymfeknutene fra disse prøvene fra 2016 er nå gjennomført, og det er funnet én ny positiv. Dermed vet vi at av all villrein i Nordfjella sone 1 var 19 dyr CWD-positive. Dette gir viktige avklaringer for framtidig friskmelding av sone 2 og Hardangervidda. Flere positive dyr ville påvirket den videre prosessen med prøvetaking i områdene rundt Nordfjella sone 1 og senere reetablering av denne bestanden, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Modellerer sannsynlighet for smitte

Det er laget et modellverktøy for å kunne beregne antall smittede dyr i en reinsdyrbestand.

Forskerne modellerer sannsynlighet for smitte, som varierer fra individ til individ og er avhengig av hva slags prøve som testes (lymfeknute og/eller hjerne) og hvor langt de antar dyret er kommet i sykdomsforløpet. Modellen vil bli benyttet til å beregne antall dyr som må testes for å si med stor sikkerhet si at det ikke er CWD i en reinsdyrpopulasjon.

Avgjørende for friskmeldingen av områdene rundt

Det er svært viktig å kunne dokumentere at det ikke er skrantesjuke i Nordfjella sone 2 og Hardangervidda før reetablering av reinsdyrstammen i Nordfjella sone 1. Det kan også bli viktig å kunne dokumentere at det ikke er skrantesjuke i tamreinpopulasjoner, blant annet med tanke på eksportrestriksjoner på kjøtt.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet

Jørn Våge
CWD-koordinator

Del artikkel