Påviste krepsepest med miljø-DNA

I overvåkningsprogrammet for krepsepest 2023, ble det avdekket et pågående krepsepestutbrudd i Hæra ved bruk av miljø-DNA. Det ble også gjort funn av krepsepestbærende signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune, etter tips fra lokale personer. Det ble ikke avdekket spredning av krepsepest i de andre overvåkede områdene (Haldenvassdraget, Mossevassdraget, Glommavassdraget, Vrangselva, Buåa og Finnsrudselva). 

I overvåkningsprogrammet for krepsepest benyttes miljø-DNA for påvisning av krepsepest agens (Aphanomyces astaci) fra vannprøver. I tillegg undersøkes prøvene for miljø-DNA fra stedegen edelkreps og invasiv signalkreps. Miljø-DNA er arvestoff (DNA) hentet fra miljøprøver uten noen åpenbare tegn på biologisk kildemateriale. I praksis betyr dette «DNA-spor i miljøet» som avslører om en organisme er der eller nylig har vært der. 

Målet med overvåkningsprogrammet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i restriksjonssonene for krepsepest, å sannsynligjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om evt. smittespredning til nærliggende risikoområder.

I 2023 ble det påvist miljø-DNA fra både edelkreps og krepsepest i Hæra, oppstrøms restriksjonsssonen. Dette indikerte et pågående krepsepestutbrudd og ved søk ble det funnet død edelkreps i elva, noe som bekreftet mistanken om et krepsepestutbrudd. Det ble også gjort funn av ulovlig utsatt signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune, som er forbindet med Glomma, etter tips fra lokalbefolkningen. Analyser av signalkrepsen viser at disse er bærere av krepsepestagens. Det ble også påvist krepsepest i Rødnessjøen i Haldenvassdraget, innenfor restriksjonssonen. Det ble ikke påvist krepsepest i noen av de andre overvåkede områdene (Mossevassdraget, Glomma, Vrangselva, Buåa og Finnsrudselva). 

→ Les hele rapporten her.

Del artikkel