Norge har en god dyrehelsesituasjon  

Onsdag 26. mai overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsa i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten 2020 viser at det er lite alvorlige, smittsomme sykdommer hos norske dyr og at forbruket av antibiotika til dyr stadig går nedover. Høypatogen fugleinfluensa trekkes frem som en av truslene.

–Formålet med Dyrehelserapporten er å gi en samlet status for dyrehelse og –velferd for norsk landdyr, særlig med tanke på alvorlige smittsomme sykdommer. Veterinærinstituttet ser dette som et bidrag til å opprettholde den gode norske dyrehelsen ved at vi har en så frisk dyrepopulasjon som mulig, sier avdelingsdirektør Merete Hofshagen og ansvarlig redaktør for rapporten, og legger til:

–Å opprettholde en så frisk dyrepopulasjon som mulig, krever at vi jobber aktivt ut fra «føre var»-prinsippet. Det å kunne forutsi helsetrusler og forebygge mot sykdom, blir da svært viktig. Forebygging er alltid å foretrekke framfor å måtte behandle.

Dyrehelserapporten har som mål å gi et samlet overblikk og gir en årlig statusoppdatering  for dyrehelse og –velferd, smittsomme sykdommer hos tradisjonelle produksjonsdyr, kjæledyr, hest, samt kamelider og vilt. Ikke-smittsomme sykdommer omtales i liten grad.

-Dette er andre gang Veterinærinstituttet utgir Dyrehelserapporten. God kunnskap er essensielt for å kunne forutsi og forebygge på en så god måte som mulig. Her bygger vi på kunnskap om helsestatus, både i Norge og i andre land, data fra overvåking med mer og generell kunnskap om sykdom og velferd. Vi håper rapporten vil være et nyttig for næringene, forvaltningen og andre interesserte, sier Hofshagen.

Hovedfunn 2020

For 2020 har det blant annet vært fokus på høypatogen fugleinfluensa som ble påvist på villfugler i Norge høsten 2020, økt påvisning hos salmonella hos katt og økt forekomst av ringorm hos storfe. 

Det er gledelig at det i 2020 ikke er blitt påvist ondartet fotråte på sau og heller ikke MRSA hos svin.

Data som presenteres er fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2020. I tillegg viser rapporten til analyser fra andre kilder.

For de fleste dyrearter er den generelle statusbeskrivelsen fulgt av en mer detaljert beskrivelse av en utvalgt sykdom eller helsetrussel som forekommer i Norge allerede. I tillegg er en sykdom som potensielt kan utgjør en trussel for dyreartens helse i Norge beskrevet. Dyrehelserapporten omtaler antibiotikaforbruk i eget kapittel.

Les Dyrehelserapporten 2020

Del artikkel