Muligens siste villrein i Nordfjella Sone 1 med skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist skrantesjuke (Chronic Wasting Desease – CWD) hos et av de siste reinsdyra felt i Nordfjella Sone 1. Sist uke var alle kjente reinsdyr i sonen felt. Det betyr at dette 18. tilfellet av skrantesjuke kan være den siste villreien i Norge med sykdommen.

Det gjenstår å gjennomsøke området for enkeltdyr. Om det faktisk er det siste dyret med CWD, vil tiden vise.

Riktige forutsetninger for uttak av Nordfjella-reinen

Selv om området skal gjennomsøkes før man kan si seg helt ferdig Nordfjella sone 1, tyder alt på at forutsetningene for saneringsvedtaket har stemt godt med virkeligheten. I fjor høst startet arbeidet med å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella sone 1 for å stoppe spredning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease – CWD)

Forskere fra NINA, Universitetet i Oslo og Veterinærinstituttet anslo størrelsen på flokken i Nordfjella til 2150 dyr (+/- 200). Det er tatt ut 2027 dyr, før man eventuelt finner noen flere ved gjennomsøkning av området.

Ut fra kunnskap om aldersammensetning i flokken, og forutsatt at de to første positive som ble tatt under jakt i 2016 representerte et tilfeldig utvalg, beregnet forskerne en forekomst på cirka én prosent (med feilmargin).

–Forutsetningene for saneringsvedtaket viser seg å stemme bra. En høyere forekomst og lengre tid på uttak ville redusert muligheten for å lykkes med målet, nemlig å legge til rette for en frisk villreinstamme i Nordfjella og friske bestander av hjortedyr ellers i landet, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Han understreker at hele prosjektet ikke har dreid seg om kun å ta ut syke dyr, men om å bekjempe smitte og videre utbredelse av skrantesjuke som en svært alvorlig sykdom med dødelig utfall.

Det er mye som gjenstår før man kan si at saneringsplanen har vært fullstendig vellykket. Testing i andre områder, som Hardangervidda, vil pågå i flere år og Nordfjella sone 1 skal brakklegges i minst fem år på grunn av miljøsmitte.

–Likevel er det postitivt at denne fasen av bekjempelsen går mot slutten, og på et tidligere tidspunkt enn planlagt. Det er gjort en imponerende innsats fra alle involverte parter, ikke minst fra jegerne i Statens naturoppsyn (SNO) og personell på laboratoriet ved Veterinærinstituttet, sier Våge.

Foran planen

Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innen 1. mai, men bortsett fra gjennomsøkningen er jobben nær gjennomført melder SNO, som allerede har organisert et systematisk søk etter eventuelle gjenværende villrein i fjellområdet.

Fellingslaget søker langs bakken med snøskuter og er oppe med helikopter for å få oversikt, men det er et stort område med mye ulendt terreng. Mannskapet håper på nysnø, for å få bedre sporingsforhold.

Veterinærinstituttet tester løpende ulike hjortedyr fra hele landet. Hittil er prøver fra over 39 000 dyr analysert i det som er det største prøvetakingsprogrammet siden kugalskap var på høyden for rundt 15 år siden.

Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Del artikkel