Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin.

Veterinærinstituttet har analysert prøver fra en svinebesetning i Nordland som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene. MRSA-bakteriene er nå oversendt St. Olav hospital for genetisk karakterisering.  

Den aktuelle besetningen er båndlagt i påvente av svar på disse laboratorieanalysene.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens og undersøker prøver fra dyr, mat og fòr for antibiotikaresistente bakterier. I tillegg planlegger, analyserer og rapporterer Veterinærinstituttet fra overvåkingsprogram for antibiotikaresistente mikrober (NORM-VET), samt for MRSA hos svin, etter oppdrag fra Mattilsynet. Et av Veterinærinstituttets viktige oppgaver er å gi råd, faglige vurderinger og risikoanalyser med hensyn på LA-MRSA når det er aktuelt.

 

Del artikkel