Miljøgifter i hubro – en alvorlig trussel ?

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har ledet en studie av miljøgifter i 64 hubroer, innsamlet i perioden 1998-2014. Det ble funnet rottegifter i 78 % av fuglene, høye konsentrasjoner av organiske miljøgifter i enkelte individer, mens det var en lav belastning med tungmetaller hos hubroene i denne studieperioden.

Det ble påvist rottegifter (antikoagulanter)  i 78% av fuglene og mellom en og fire ulike rottegifter ble påvist i hvert individ. Bromadiolon ble hyppigest påvist av rottegiftene.

Konsentrasjonene av organiske miljøgifter i hubroene var generelt høye og høyere for flere av miljøgiftgruppene sammenliknet med flere tidligere studier på villfugler. Vi fant generelt lave konsentrasjoner av tungmetaller, men enkelte fugler hadde forhøyede konsentrasjoner av kvikksølv og bly.

Hubro er vår største ugle og var fram til slutten av 1800-tallet en vanlig hekkefugl i landet. I dag er fuglen sjelden og en rekke faktorer har negativ påvirkning på leveområdene, reproduksjonen og overlevelsen hos arten.

Miljøgifter er vurdert som en av disse faktorene, men foreløpig er det mangelfull kunnskap om påvirkningen av miljøgifter hos hubro i Norge. Veterinærinstituttet, i samarbeid med NIFES og NMBU Veterinærhøyskolen, har derfor gjennomført en studie av 64 hubroer for tungmetaller, rottegifter og organiske miljøgifter. Fuglene er innsamlet i perioden 1998-2014 og kommer fra hele landet til og med Helgelandskysten.  Studien er finansiert av Fylkesmannen i Nordland. 

Veterinærinstituttet følger opp arbeidet med en studie av rottegifter i de store rovpattedyrene i Norge.

Lenke til rapporten
Nivåer av tungmetaller, rottegifter og organiske miljøgifter i norske hubroer fra 1998-2014

Del artikkel