Lukkede merdsystem beskytter mot lakselus

En ny studie viser at  lukkede merder kan gi en effektiv beskyttelse mot lakselus. I sitt doktorgradsarbeid har Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede merdanlegg for oppdrett av laks. 

Foruten å vise at lukkede merder gir effektiv beskyttelse mot lus, beskriver studien vekst og  dødlighet hos fisken og vannkvalitet i lukkede merder.

Null lus 

Nilsen har kartlagt forekomst av lus på fisk i åpne og lukkede merder i en periode på tre år. Resultatene viser  at det ikke kommer lakselus inn i de lukkede merdene når vannet hentes fra 25 meters dyp, selv uten noen form for filtrering eller desinfeksjon. Moderate mengder lus ble også tilført fisken i de lukkede merdene. Her viste studien at det ikke skjedde noen reproduksjon av lus, og lusetallet ble gradvis redusert uten noe behov for behandling.

Et kontrollert miljø i merdene kan gi økt hastighet på vekst

I en eksperimentell studie med små modellmerder, ble det vist at en moderat økning av vannhastigheten ga en tydelig økt veksthastighet, samtidig som fisken fikk mer muskelmasse og økt kondisjonsfaktor. I forsøkene i kommersiell skala var det også en tendens til høyere veksthastighet og kondisjonsfaktor i lukkede merder enn i åpne referansemerder. Det at det er høyere vannhastighet i lukkede merder enn i åpne merder, kan være en mulig forklaring på økt veksthastighet. Høyere vintertemperatur og jevnere vannkvalitet året gjennom kan også være mulige årsaker til god vekst.

Helse og dødelighet påvirkes av mange faktorer

Produksjonsdata fra forsøkene viser at det er mulig å drive lukkede anlegg med lav dødelighet og godt merdmiljø helt fra utsett av smolt (unglaks) og fram til slaktefisk. Samtidig ble det vist at lav vannutskifting og høye verdier av karbondioksid var en utfordring. Det bakterielle miljøet viste seg også å være en faktor med stor betydning for helse og velferd. For å få til god velferd i slike anlegg er man avhengig av at anleggsteknologien og vannkvalitet følges opp tett er en av konklusjonene. 

Doktorgradsarbeid har gitt detaljerte data fra både modellforsøk og forsøk i kommersiell skala og vil være en viktig kilde til kunnskap om sammenhengene mellom produksjon, merdmiljø og fiskevelferd i lukkede merdanlegg. Avhandlingen er den mest omfattende dokumentasjonen som til nå er publisert av produksjonsdata og helsedata fra lukkede merdanlegg i kommersiell skala.

Arve Nilsen forsvarte sin avhandling "Oppdrett av atlantisk laks (Salmo salar) i lukkede merder - forekomst av lakselus, vekst, dødelighet og fiskevelferd" på NMBU Veterinærhøgskolen fredag 27. september.

Arve Nilsen

Forsker
Mobilnr: +47 41508495
E-post: arve.nilsen@vetinst.no

Del artikkel