Krepsesesong og krepsepest 2016

Denne saken er eldre enn to år

Krepsesesongen er i gang! Den 6. august åpnet det opp for krepsing i de fleste lokaliteter med høstbare bestander. Skal du krepse er det viktig å unngå spredning av den dødelige sykdommen krepsepest. Dersom du finner syk eller død kreps må Mattilsynet varsles umiddelbart. Veterinærinstituttet undersøker slik kreps med tanke på krepsepest.

Edelkrepsen er rødlistet og krever et spesielt forvaltningsvern. Artens status som sterkt truet skyldes i stor grad eggsporesoppen Aphanomyces astaci som forårsaker krepsepest, og som er dødelig for europeisk storkreps.

Økt risiko for spredning

I forbindelse med krepsesesongen øker risiko for spredning av krepsepest. Det ytterst viktig at den enkelte krepsefisker tar avsvar for desinfeksjon av utstyr for å hindre smittespredning, og følger gjeldende råd og regler.

Les informasjonsbrosjyren Kreps og krepsing utgitt av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Her gis det bl.a. informasjon om hvordan den enkelte kan hindre spredning av krepsepest, i hvilke tilfeller desinfeksjon er påbudt, og hvilke desinfeksjonsmetoder som er anbefalt.

Forbudte områder

På grunn av krepsepest er det forbudt å krepse i følgende områder:

 • Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam med sideløp opp til første vandringshinder
 • Glomma nedstrøms Braskereidfoss
 • Store Le
 • Buåa

Varsling

Ved funn av syk eller død kreps må Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00. Adresser og telefonnummer til Mattilsynets regioner og avdelinger finnes også på: www.mattilsynet.no. Videre forsendelse av kreps til Veterinærinstituttet for undersøkelse ivaretas av Mattilsynet med mindre annet avtales.

Seksjon for mykologi ved Veterinærinstituttet har ansvar for diagnostikk av krepsepest. Vi benytter molekylære analysemetoder for raskt og sikker påvisning av krepsepest direkte fra infisert kreps. Diagnose kan i de fleste tilfeller stilles innen to dager etter mottak av kreps hvor det foreligger mistanke om krepsepest.

Forskrifter for krepsing

Høsting av edelkreps i Norge skal kun skje på høstbare bestander. Forskrifter for krepsing fastsettes av Fylkesmannen i hvert enkelt fylke, og varierer mellom fylker og lokaliteter. I dag åpner mange fylker opp for krepsing for en begrenset periode i lokaliteter der krepsning er forsvarlig. For detaljer er det viktig å sjekke gjeldende forskrifter for hvert enkelt fylke. Her er et utvalg relevante lenker:

 • Norges jeger og fiskeforbund
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Østfold

 

Les mer om kreps og krepsepest:

 • Veterinærinstituttets temaside om krepsepest
 • Veterinærinstituttets temaside om tifotkreps 
 • Miljødirektoratet
 • Mattilsynet

 

Les også om kreps og giftstoffer fra cyanobakterier på forskning.no:

Mindre sjarm med krepsetarm

 

Del artikkel